Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Beleidsregels jaarlijkse en eenmalige subsidie culturele activiteiten

Zaaknummer: Z22-007727

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van afdeling Jeugd en Samenleving van 1 maart 2022;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Aalsmeer 2018;

besluiten vast te stellen de:

Beleidsregels jaarlijkse en eenmalige subsidie culturele activiteiten Aalsmeer

Artikel 1 Definities

In de beleidsregels wordt verstaan onder:

 • ASV: de vigerende Algemene Subsidieverordening van de gemeente Aalsmeer;

 • college: burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

 • culturele activiteit: activiteiten op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst, cultureel erfgoed, literatuur en media of een combinatie hiervan;

 • eenmalige subsidie: subsidie ten behoeve van incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager en waarvoor het college slechts voor een van tevoren bepaalde tijd subsidie wil verstrekken;

 • jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een instelling voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt ten behoeve van voortdurende activiteiten.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1.

  Voor zover in deze beleidsregels niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening (ASV) van toepassing.

 • 2.

  Activiteiten die plaatselijk of regionaal ook commercieel worden aangeboden, komen niet voor subsidie in aanmerking. Een uitzondering hierop kan worden gemaakt als dergelijke commerciële activiteiten niet voor alle Aalsmeerders toegankelijk zijn door financiële of fysieke belemmeringen. Indien zulks het geval is dient de subsidie vragende organisatie dat expliciet en gemotiveerd aan te geven.

 • 3.

  Subsidievragende organisaties dienen bij een reikwijdte van activiteiten over de gemeentegrenzen heen een beroep te doen op de betreffende andere woongemeente(n) om een subsidie aan te vragen voor de deelnemers uit die gemeente(n). Indien de subsidievragende organisatie hier zelf geen rekening mee houdt zal bij de beoordeling van de ingediende begroting ambtshalve een correctie worden toegepast.

 • 4.

  Alle subsidieverzoeken van buiten Aalsmeer, waaruit blijkt dat deze in een dusdanig meervoud zijn verspreid dat kan worden aangenomen dat de verzoeken er alleen op gericht zijn om een maximaal aantal financiële ondersteuners te krijgen, worden afgewezen.

 • 5.

  Subsidies van minder dan € 150,00 worden niet verstrekt.

 • 6.

  Het subsidiebedrag is gericht op een jaarlijkse of eenmalige uitvoering van een activiteit van een Aalsmeerse culturele organisatie of initiatief dan wel een Aalsmeerse vereniging/ individu (individu dient een rechtspersoon te zijn).

 • 7.

  De activiteit vindt hoofdzakelijk plaats in de gemeente Aalsmeer, is gericht op inwoners van de gemeente Aalsmeer of dient bij te dragen aan het, vanuit het oogpunt van cultuur, ‘Op de kaart zetten van Aalsmeer’.

Artikel 3 Doel

Met deze beleidsregels wil de gemeente stimuleren dat zowel inwoners als bezoekers van Aalsmeer voldoende mogelijkheden hebben om actief dan wel receptief deel te kunnen nemen aan een gevarieerd cultureel aanbod.

Artikel 4 Inhoudelijke toetsingscriteria

 • 1.

  De activiteit draagt bij aan het vergroten van de actieve en/of passieve cultuurdeelname en is derhalve voor iedereen toegankelijk.

 • 2.

  Een activiteit waarbij het vergroten van de cultuurdeelname van jeugd/jongeren onderdeel is van de doelstelling van de activiteit dan wel talent van jongeren een podium krijgt heeft een pré.

 • 3.

  De activiteit dient bij te dragen aan het zichtbaar maken dan wel versterken van cultuur en/of het culturele leven in Aalsmeer.

 • 4.

  De organisatie, vereniging of het individu treedt naar buiten met de activiteit en promoot de activiteit.

 • 5.

  De activiteit ontstaat bij voorkeur vanuit samenwerking tussen de Aalsmeerse amateurkunst en de professionele culturele organisaties en/of professionele kunstenaars in Aalsmeer. Ook samenwerking tussen disciplines en/of samenwerking met andere sectoren is een pre. In het geval van educatieve activiteiten dient te worden samengewerkt met het onderwijs.

 • 6.

  De activiteit dient in artistiek inhoudelijk opzicht kwalitatief een goed product (op basis van inhoudelijke visie en realisatie) te omvatten waarbij kwaliteitsbehoud en/of verbetering van belang zijn.

 • 7.

  De gemeente Aalsmeer geeft voorrang aan activiteiten met een bijzondere kwaliteit en die blijk geven van vernieuwing. Activiteiten kunnen onder andere vernieuwend zijn door nieuwe samenwerkingen, een nieuw product of het aanboren van een nieuw publiek.

 • 8.

  Voor nieuwe activiteiten geldt dat het aanvullend is op het huidige culturele aanbod in Aalsmeer en de regio.

 • 9.

  Bij het bereiken van publiek wordt gelet op een breed publieksbereik en/of omvang van het publieksbereik.

Artikel 5 Randvoorwaarden

Er dient naast subsidie en entreeprijzen (in het geval van uitvoeringen/voorstellingen) een derde geldstroom aanwezig te zijn (sponsors, fondsen). Deze overige inkomsten leveren een substantiële bijdrage aan de exploitatie van de activiteit.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

Subsidie kan worden aangevraagd als bijdrage in de exploitatie (in het geval van jaarlijkse subsidies) of als bijdrage aan de kosten die direct gerelateerd zijn aan de uitvoering van de culturele activiteiten.

Artikel 7 Vormen van subsidieverlening

 • 1.

  Jaarlijkse subsidie wordt verleend aan culturele organisaties of culturele activiteiten die als onderdeel van de culturele basisinfrastructuur in Aalsmeer worden gezien. De culturele basisinfrastructuur is het geheel aan culturele functies welk wordt gezien als de basis van het culturele voorzieningenniveau passend bij een gemeente van deze omvang.

 • 2.

  Eenmalige subsidie is van toepassing bij een bijzondere gebeurtenissen of activiteiten. Jaarlijks is hiervoor een bedrag beschikbaar. Het beschikbare budget voor eenmalige subsidies wordt zoveel mogelijk evenredig over de verschillende kunstdisciplines en over de twee indieningtermijnen verdeeld.

Artikel 8 Indieningtermijn

 • 1.

  Aanvragen voor jaarlijkse subsidie dienen jaarlijks uiterlijk 1 oktober te worden ingediend voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt gevraagd.

 • 2.

  Aanvragen voor eenmalige subsidie kunnen in aanvulling op hetgeen is bepaald in de Algemene Subsidie Verordening twee maal per jaar worden ingediend. De aanvragen kunnen uiterlijk 1 mei en 1 november worden ingediend, waarbij de aanvraag minimaal 8 weken voorafgaand aan de activiteit ingediend dienen te worden. Aanvragen die voor een bepaalde periode worden ingediend, worden gebundeld waarna een integrale afweging plaatsvindt.

Artikel 9 Subsidiebudget

Door de raad wordt in de begroting jaarlijks budget beschikbaar gesteld voor kunst & cultuur. Het beschikbare budget voor de jaarlijkse subsidies wordt geïndexeerd conform het door de raad jaarlijks vastgestelde indexeringspercentage. Dit geldt ook voor het beschikbare budget voor eenmalige subsidies.

Artikel 10 Hoogte subsidie amateurkunst

Het beschikbare budget voor de jaarlijkse subsidie aan de Christelijke Muziekvereniging Sursum Corda bedraagt € 1.600,-, voor de jaarlijkse subsidie aan de Aalsmeerse Harmonie bedraagt dit

€ 1.200,- en voor de Werkschuit bedraagt dit € 5.509,-. De beschikbare bedragen worden jaarlijks geïndexeerd conform het door de raad jaarlijks vastgestelde indexeringspercentage.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze beleidsregels buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 12 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als:

  Beleidsregels jaarlijkse en eenmalige culturele activiteiten 2022.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking op 15 maart 2022.

 • 3.

  Met ingang van 15 maart 2022 vervallen de Beleidsregels jaarlijkse en eenmalige subsidie culturele activiteiten 2014.

 • 4.

  Op de subsidieaanvragen die zijn ingediend voor inwerkingtreding van deze beleidsregels blijven de Beleidsregels jaarlijkse en eenmalige subsidie culturele activiteiten 2014, vastgesteld op 7 januari 2014, van toepassing.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 maart 2022.

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

Naar boven