Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Den Helder, houdende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2021

De raad van de gemeente Den Helder;

 

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 1 maart 2022,

 

 

besluit:

 

 • 1.

  de Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2021 als volgt te wijzigen:

 • -

  Artikel 2:26 komt te luiden:

Artikel 2:26 Ordeverstoring

 • 1.

  Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

 • 2.

  Het is verboden enig gereedschap, voorwerp of middel te vervoeren of bij zich te hebben met de kennelijke bedoeling daarmee bij een evenement de orde te verstoren.

 • 3.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak en een herdenkingsplechtigheid.

 • -

  Artikel 2:50a vervalt.

 • -

  In artikel 6:1, wordt ‘2:50a;’ geschrapt.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 maart 2022

voorzitter,

J.A. de Boer MSc

griffier,

mr. drs. M. Huisman

Naar boven