Verkeersbesluit Vermeerlaan

Burgemeester en wethouders van Woudenberg;

 • -

  Gelezen het voorstel van de afdeling Realisatie en Beheer van 19 december 2017;

 • -

  Gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 14, 15, 16, 18 en 20 van de Wegenverkeerswet 1994 (W.V.W. 1994) en de artikelen 4, 12, 14, 18, 21, 24 en 26 ven het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

Overwegende,

 • -

  dat de Vermeerlaan, tussen de Willem de Zwijgerlaan en van Goghlaan een erftoegangsweg met een max. snelheid van 30 km/u betreft;

 • -

  dat bovenstaand weggedeelte recent is heringericht;

 • -

  dat aan de oostkant van de rijbaan een ophaalplek voor afvalcontainers aanwezig is;

 • -

  dat het niet wenselijk is dat wordt geparkeerd aan de oostkant van de rijbaan, gelet op de bereikbaarheid van de afvalcontainers en de beperkte breedte van de rijbaan indien er wordt geparkeerd aan twee zijden;

 • -

  dat er in de direct omgeving voldoende parkeergelegenheid aanwezig is.

Overwegende voorts,

 • -

  dat de Vermeerlaan een weg is als bedoeld in artikel 18 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994;

 • -

  dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd met de Politie, Eenheid Midden-Nederland;

 • -

  dat in dit overleg is gebleken dat de politie kan instemmen met de voorgenomen verkeersmaatregel(en);

 • -

  dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de betrokkenen behoren te blijven.

BESLUITEN:

dat door het plaatsen van het bord E01 (parkeerverbod), er een verbod tot parkeren wordt ingesteld op de Vermeerlaan, aan de oostzijde, tussen het kruispunt met de Willem de Zwijgerlaan en het kruispunt met de Van Goghlaan.

Voor een juist overzicht van de verkeersmaatregelen wordt verwezen naar de bijgevoegde tekening.

Woudenberg,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

B. v.d. Hoven

Beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer

Situatietekening

Inzien en bezwaar:

Het verkeersbesluit met tekening worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant en liggen ter inzage bij klantcontactcentrum (receptie) op het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van Burgemees­ter en wethouders van Woudenberg binnen zes weken na de datum van de bekendmaking. Het bezwaarschrift dient uw naam en adres te bevatten, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivering van het bezwaar. Het bezwaar dient te worden gericht aan het college van B&W van Woudenberg, Postbus 16, 3930 EA te Woudenberg.

Naar boven