Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Havenstraatterrein, vaststelling bijbehorende hogere waarden Wet geluidhinder en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikelen 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder het volgende bekend:

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 23 december 2021 het bestemmingsplan Havenstraatterrein vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld. Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad voorts besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

Bij besluit van 16 november 2021 hebben burgemeester en wethouders van Amsterdam op grond van de Wet geluidhinder, in relatie tot het bestemmingsplan, besloten tot vaststelling van hogere waarden zoals bedoeld in deze wet.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt de transformatie mogelijk van het Havenstraatterrein naar gemengd woon-werkgebied en voorziet in 500 woningen, een basisschool, ruimte voor bedrijvigheid, stedelijke voorzieningen en een historische tramspoorlijn met bijbehorende loods. Met dit bestemmingsplan wordt het in 2019 vernietigde bestemmingsplan gerepareerd. Voor een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, wordt kortheidshalve verwezen naar de Nota van Wijzigingen, die als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan is gevoegd.

Het plangebied wordt in het noorden begrensd door de Havenstraat en de GVB-tramremise, in het oosten door de Amstelveenseweg, in het zuiden door de Stadiongracht en de Karperweg en in het westen door Park Schinkeleilanden.

Exploitatieplan

Bij besluit van gelijke datum en nummer heeft de gemeenteraad voorts besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd en geen noodzaak wordt gezien om een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking van regels te stellen.

Hogere waarden

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van geluidgevoelige functies, waaronder woningen, mogelijk. Ten behoeve van het bestemmingsplan is akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten geluidbelasting in het plangebied. Uit dit onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarden voor geluid door het wegverkeer worden overschreden. Omdat geluid reducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere waarden vast te stellen.

Ingevolge artikel 145 van de Wet geluidhinder vangt de termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen het besluit tot vaststelling van hogere waarden aan met ingang van de dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Tegelijk met het bestemmingsplan ligt daarom het besluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan Havenstraatterrein, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en het besluit tot vaststelling van hogere waarden liggen met bijbehorende stukken ter inzage met ingang van 13 januari 2022, totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken, op de volgende adressen:

Het bestemmingsplan Havenstraatterrein met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is

NL.IMRO.0363.K1302BPSTD-VG02.

Crisis- en herstelwet

Het betreft een project waarop afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Op grond hiervan dienen alle beroepsgronden in het beroepschrift te worden opgenomen. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Deze kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen de volgende (rechts)personen beroep instellen:

  • Belanghebbenden;

  • Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend;

  • Niet-belanghebbenden van wie redelijkerwijs niet verwacht kon worden dat zij een zienswijze hebben ingediend.

Tegen het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en het besluit tot vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder kan uitsluitend door belanghebbenden beroep worden ingesteld.

Het beroep kan met ingang van 14 januari 2022 gedurende zes weken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingesteld worden. Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en het besluit hogere waarden treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ter attentie van de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit waarvoor de voorlopige voorziening is gevraagd niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Amsterdam, 12 januari 2022

Burgemeester en wethouders,

Peter Teesink

Gemeentesecretaris

Femke Halsema

burgemeester

Naar boven