Subsidieregeling controle coronatoegangsbewijzen Waddinxveen 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen (College);

 

overwegende dat horecaondernemingen, sportverenigingen en culturele organisaties worden geacht te toetsen of bezoekers een geldig coronatoegangsbewijs (CTB) hebben dat correspondeert met hun legitimatie;

 

gelet op het feit dat het kabinet heeft besloten met de regeling ‘Naleving en controle coronatoegangsbewijzen’ een specifieke uitkering te verstrekken voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs op locaties waar dat nodig is in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening Waddinxveen 2021 (ASV) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

besluit vast te stellen de Subsidieregeling controle coronatoegangsbewijzen Waddinxveen 2022.

Artikel 1. Doelstelling

Met deze subsidieregeling wil de gemeente Waddinxveen de naleving van de controleplicht op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten ondersteunen en vergemakkelijken op locaties waar deze controle verplicht is.

Artikel 2. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die de naleving van het controleren van coronatoegangsbewijzen bevorderen.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan horecabedrijven, sportcentra, zwembaden, en verenigingen en stichtingen voor sport en cultuur in de gemeente Waddinxveen, die op grond van de Wet publieke gezondheid van 1 januari tot en met 26 maart 2022 verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te controleren en, onder omstandigheden, toegang te ontzeggen. Alleen organisaties waarvoor toegangscontrole een extra taak is, en waar normaal gesproken geen toegangsbewijs nodig is om binnen te komen, komen voor subsidie in aanmerking.

Artikel 4. Kosten

Uitsluitend de volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

 • 1.

  Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten.

 • 2.

  Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten bedoeld onder 1.

 • 3.

  In geval van externe inhuur de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten.

 • 4.

  Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren.

 • 5.

  Verschuldigde btw, voor zover deze is verschuldigd over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4. Kosten worden vergoed inclusief de betaalde btw. Voor deze betaalde btw kan geen beroep worden gedaan op het btw-compensatiefonds.

 • 6.

  De kosten bedoeld onder 1 tot en met 5 zijn gemaakt in de periode van 1 januari tot en met 26 maart 2022 en hebben betrekking op deze periode.

Onderstaande kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  Kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 1 januari 2022. Hieronder vallen ook de reguliere loonkosten.

 • b.

  Kosten voor activiteiten waarvoor al een specifieke uitkering of een financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.

 • c.

  Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Artikel 5. Subsidieperiode en subsidieplafond

 • 1.

  De aanvraagperiode vangt aan op 1 januari 2022. Een aanvraag om subsidie kan worden ingediend tot en met 31 maart 2022.

 • 2.

  Het plafond voor deze subsidieregeling is € 100.000.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie en wijze van verdeling

 • a.

  De hoogte van de te verlenen subsidie wordt berekend op basis van de daadwerkelijke kosten die zijn gemaakt door de aanvrager.

 • b.

  Indien het totaalbedrag van de subsidieaanvragen die voldoen aan de gestelde criteria het subsidieplafond overschrijdt, worden alle subsidieaanvragen gekort met het percentage waarmee het subsidieplafond is overschreden.

Artikel 7. Aanvraag

 • 1.

  In afwijking van artikel 7 van de ASV dient de subsidieaanvraag uiterlijk op 31 maart 2022 door het college te zijn ontvangen.

 • 2.

  De aanvraag om subsidie wordt digitaal ingediend via de website www.waddinxveen.nl/subsidie-aanvragen door het versturen van een volledig ingevuld aanvraagformulier en omvat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   naam, adres, contactpersoon en contactgegevens van de aanvrager;

  • b.

   het bankrekeningnummer waar het subsidiebedrag naar kan worden overgemaakt;

  • c.

   de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag;

  • d.

   onderbouwing van de aanvraag;

  • e.

   bewijsstukken waaruit de financiële verantwoording blijkt, zoals facturen, kassabonnen of opdrachtverleningen;

 • 3.

  Aanvragen die later worden ontvangen dan de laatste dag van de gestelde indieningstermijn of niet compleet zijn worden afgewezen.

Artikel 8. Weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, derde lid, aanhef en onder f, van de ASV kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  de aanvraag niet voldoet aan de in artikelen 1 tot en met 4 genoemde doelstellingen, criteria en eisen;

 • b.

  de aanvraag betrekking heeft op kosten voor activiteiten waarvan redelijkerwijs aangenomen moet worden dat deze geen bijdrage leveren aan het doel, bedoeld in artikel 1;

 • c.

  de aanvrager zich niet houdt aan de geldende regelgeving voor het controleren van coronatoegangsbewijzen.

Artikel 9. Beslistermijn

 • 1.

  In afwijking van artikel 8 van de ASV beslist het college op een aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 7, uiterlijk op 30 april 2022.

 • 2.

  Indien subsidie wordt verstrekt, wordt in het besluit het subsidiebedrag aangegeven en de periode waarop deze betrekking heeft.

Artikel 10. Vaststelling

 • 1.

  In afwijking van artikel 13 tot en met 16 van de ASV wordt de subsidie direct vastgesteld.

 • 2.

  Via een steekproef controleert het college of de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd en of de aanvrager heeft voldaan aan de subsidieverplichtingen.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Overeenkomstig artikel 18 lid 2 van de ASV is voor deze subsidieregeling een hardheidsclausule opgenomen. In uitzonderlijke gevallen kan vasthouden aan de gestelde termijnen wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn. Het college kan gemotiveerd besluiten af te wijken van de gestelde termijnen.

Artikel 12. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking één dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling controle coronatoegangsbewijzen Waddinxveen 2022’.

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Waddinxveen op 8 maart 2022,

de secretaris,

de burgemeester

Naar boven