Kennisgeving omgevingseffectrapportage (plan-o.e.r.) omgevingsvisie Vijfheerenlanden

Burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvisie met daarbij een plan-omgevings-effectrapport (plan-OER) voor haar grondgebied voor te bereiden en vast te stellen. In de periode van 13 januari tot 24 februari 2022 krijgt een ieder de gelegenheid hierover zienswijzen te dienen.

 

Aanleiding en doel

De gemeente Vijfheerenlanden start met het opstellen van de omgevingsvisie. Hierin wordt beschreven welke ontwikkelingen en opgaven er de komende vijftien - twintig jaar zijn binnen de fysieke leefomgeving en hoe de gemeente dit wil realiseren. Het gaat hierbij om o.a. over woningbouw, de energietransitie (waaronder mogelijke locaties voor windturbines), werklocaties, mobiliteit en ontwikkelingen van groen en landschap.

Op grond van artikel 7.2 lid 2 van de Wet milieubeheer is de vaststelling van de omgevingsvisie m.e.r.-plichtig. Mogelijk leiden ontwikkelingen binnen de omgevingsvisie (bijvoorbeeld door stikstofdepositie of recreatiedruk) tot significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Ook daarom is sprake van een m.e.r.-plicht voor de omgevingsvisie (artikel 7.2.a van de Wet milieubeheer).

De eerste formele stap in deze procedure is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In deze notitie is de onderzoeksaanpak beschreven om de gevolgen voor de fysieke leefomgeving in beeld te brengen zodat we deze mee kunnen wegen bij het opstellen van de omgevingsvisie. In de NRD is ook beschreven welke mogelijke locaties voor windenergie zullen worden onderzocht en hoe dat onderzoek zal plaatsvinden.

Voor de omgevingsvisie Vijfheerenlanden is gekozen voor het opstellen van een omgevings-­effectrapport (OER) om aan de m.e.r.-plicht te voldoen. In het OER worden de gevolgen van keuzes voor de gehele fysieke leefomgeving onderzocht, in plaats van enkel de gevolgen voor het milieu. Dit sluit beter aan bij de reikwijdte van de omgevingsvisie. Er wordt daarom gesproken over een o.e.r.-procedure in plaats van een m.e.r.-procedure.

De gemeente ziet het opstellen van de omgevingsvisie en het OER als één geïntegreerd proces. Het is de bedoeling dat het OER kan worden gebruikt als middel bij het maken van keuzes voor de omgevingsvisie. Daarnaast kan het worden gebruikt voor het monitoren en bijsturen van beleid tijdens de uitvoering.

 

Inzage

Bij de start van de o.e.r.-procedure vindt inspraak plaats en worden adviezen ingewonnen. De NRD ligt van 13 januari tot 24 februari 2022 ter inzage. Gedurende deze periode kan iedereen die dat wil een reactie geven. Ook wordt op basis van de NRD een advies gevraagd aan de overlegpartners van de gemeente. Tijdens de tervisielegging van deze NRD zullen de volgende organisaties expliciet om advies worden gevraagd, waaronder buurgemeenten, de provincie Utrecht, samenwerkingspartners VRU, GGD en ODRU, het waterschap en Adviesorgaan Commissie MER.

Met deze kennisgeving start de o.e.r.-procedure. De NRD is met ingang van 13 januari 2022 in te zien bij de gemeente Vijfheerenlanden op de locaties: Dokter Reilinghplein 1 Leerdam, Voorstraat 30 Vianen en Pr. Marijkeweg 1 Meerkerk, tijdens openingstijden. Hiervoor kunt u een afspraak maken met mevrouw Ramaekers via 088-599700. De NRD is ook als informatieve bijlage bij dit bericht gevoegd.

Uw schriftelijke zienswijze moet u voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Uw zienswijzen kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vijfheerenlanden, Postbus 11, 4140 AA Leerdam, onder vermelding van Zienswijze NRD Omgevingsvisie Vijfheerenlanden en zaaknummer 363149. Dit kan ook digitaal via E-mail: info@vijfheerenlanden.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw Ramaekers via 088-599700.

 

Vervolg

De reacties en adviezen worden gebruikt bij het opstellen van het OER. Het OER wordt als bijlage bij de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage gelegd. Opnieuw kan iedereen die dat wil tijdens deze terinzagelegging een reactie geven, zowel op de omgevingsvisie als op het OER. De partijen die benaderd zijn voor een reactie op de NRD worden dan ook benaderd om een reactie te geven op de ontwerp-omgevingsvisie en het OER. Hiermee wordt de o.e.r.-procedure afgerond. De resultaten van de terinzagelegging worden door de gemeenteraad bij de vaststelling van de omgevingsvisie betrokken.

Voor de omgevingsvisie wordt een participatietraject doorlopen. De resultaten hiervan worden ook bij de plan-o.e.r. betrokken. Tevens vormen de resultaten over de mogelijke locaties voor windenergie de basis voor participatie op het vervolgproces hierover.

 

Naar boven