Aanwijzingsbesluit toezichthouder Alcoholwet

De burgemeester van Katwijk,

 

Gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 41, eerste lid, aanhef en onder b, van de Alcoholwet,

gelet op artikel 3.2, tweede lid Alcoholregeling,

 

overwegende,

dat voor het uitoefenen van het toezicht op de naleving van de Alcoholwet binnen de gemeente Katwijk, het noodzakelijk is om toezichthouders aan te wijzen op grond van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 41, eerste lid, aanhef en onder b, van de Alcoholwet,

 

dat de bevoegdheid tot het aanwijzen van ambtenaren als toezichthouder voor de Alcoholwet, gelet op voornoemde bepaling, bij de burgemeester rust,

 

BESLUITEN:

De heer R.S. Singh, geboren XX te XX in de hoedanigheid van ambtenaar aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 41, eerste lid, aanhef en onder b, van de Alcoholwet en te belasten met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Alcoholwet.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 13 januari 2022.

 

De burgemeester van de gemeente Katwijk en voor zover het haar bevoegdheid betreft het college van burgemeester en wethouders van gemeente Katwijk,

namens dezen,

 

mr. drs. C.M.C. Vrolijk

Clustermanager Vergunningen Toezicht en Handhaving

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: de burgemeester van Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk. Vermeld in uw bezwaarschrift uw naam, adres en handtekening, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar. Graag een kopie van het besluit meesturen.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op www.katwijk.nl.

 

Bij spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, van de rechtbank te Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

U dient een kopie van het bezwaarschrift toe te voegen. Digitaal indienen kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . U moet hiervoor wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben.

 

 

Naar boven