Besluitenlijst college 8 maart 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 8 maart 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Oisterwijk 2022

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen de ‘Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Oisterwijk 2022’ vast te stellen en daarmee tevens de ‘Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2017’ en de ‘Verordening Wet inburgering gemeente Oisterwijk 2011’ in te trekken.

 

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Haarendijk 8

Het college heeft besloten om de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan Kom Haaren ten behoeve van het oprichten van één woning aan de Haarendijk 8 in Haaren ter inzage te leggen voor zienswijzen. De gemeenteraad wordt hierover met een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

 

Lijst bindend advies bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten vaststellen

Het college heeft besloten om een lijst bindend advies bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten voor vaststelling aan de raad voor te leggen. Dit is een lijst waarop de raad aangeeft wanneer zij bindend advies wil geven aan het college voor vergunningsaanvragen die niet binnen het omgevingsplan passen.

 

Delegatiebesluit vaststellen/wijzigen van het omgevingsplan

In de periode nu tot aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet een aantal besluiten worden genomen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Een van deze aspecten is de bevoegdheid van de raad om straks het vaststellen van het omgevingsplan (deels) te delegeren aan het college. Dit wordt een delegatiebesluit genoemd. Het college heeft besloten om het delegatiebesluit voor het wijzigen van het omgevingsplan voor vaststelling aan de raad voor te leggen.

 

Aanvullende inkoop voor de uitvoering van de Wet inburgering 2021

Het college heeft besloten in te stemmen met de inkoop van aanvullende dienstverlening voor de nieuwe Wet inburgering 2021 in de vorm van een brede intake-traject, opstartklas en B1-taalonderwijs.

 

Beantwoording art. 42 vragen Beekdal Haaren

Het college heeft vragen beantwoord van de fractie van PGB (brief 12 februari 2022) betreffende de bouwlocatie van de oude sporthal Beekdal te Haaren.

 

Verkoop percelen langs Sportlaan

Het college is voornemens om weidegrond gelegen langs de Sportlaan te verkopen en dit bekend te maken in het elektronisch gemeenteblad, de website en het huis-aan-huisblad De Nieuwsklok.

 

Uitstel inwerkingtreding Omgevingswet

Het college heeft besloten de raad te informeren over het uitstel van de invoering van de Omgevingswet en wat dit uitstel betekent voor gemeente Oisterwijk.

Naar boven