AANWIJZINGSBESLUIT INGEVOLGE DE VERORDENING PARKEERBELASTING 2022

Besluit:

I De plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2 van de Verordening parkeerbelastingen 2022 mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 “Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren”.

II Dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 januari 2022.

Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen:

gelet op artikelen 2 en 7 van de Verordening parkeerbelasting 2022:

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris, De voorzitter,

K.M. Radstake F.C. Dales

Bijlage 1  

Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken, gelet op het bepaalde in artikel 225 van de gemeentewet en artikelen 2 en 7 van de Verordening parkeerbelasting 2022 maakt bekend de volgende plaatsen te hebben aangewezen, waar tegen betaling van belasting als genoemd in artikel 2 van de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2022 mag worden geparkeerd:

I De plaatsen als bedoeld in artikel 2 lid a van de verordening parkeerbelastingen 2022 zijn :

1. a op alle dagen met uitzondering van zon- en feestdagen, tussen 09.00 uur en 18.00 uur en op

donderdagen van 09.00 uur tot 21.00 uur, gedurende ten hoogste 2 uur:

- 6 parkeervakken aan de oostzijde van het Plein 1945;

- 10 parkeervakken aan de westzijde van het Marktplein;

- 24 parkeervakken aan de westzijde van het middengedeelte van het Marktplein;

- 7 parkeervakken aan het Dudokplein, stadhuis;

- 5 parkeervakken aan de westzijde van het Plein 1945;

- 44 parkeervakken aan de noordzijde van de Lange Nieuwstraat, voor zover gelegen tussen het Plein 1945 en de Engelmundusstraat en tussen de Velserduinweg en het Marktplein

b in de periode van 15 april tot 15 september, op alle dagen, tussen 08.00 uur en 20.00 uur, gedurende ten hoogste 2 uur:

- 30 parkeervakken aan de IJmuiderslag (zone I);

c in de periode van 15 april tot 15 september, op alle dagen, tussen 08.00 en 20.00 uur gedurende ten hoogste 4 uur:

- 192 parkeervakken aan de IJmuiderslag (zone II);

d in de periode van 15 april tot 15 september, op alle dagen, tussen 08.00 en 20.00 uur:

- parkeerterrein aan de Heerenduinweg aan de noordzijde(zone III);

2 op de onder lid 1 genoemde terreinen en weggedeelten kan aan de belastingplicht, zoals bedoeld in artikel 3 van de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2022, worden voldaan op de volgende manieren:

a betaling met muntgeld bij de verzamelparkeermeter, waarbij het gekochte parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig wordt aangebracht;

b betaling met pinbetaling bij de verzamelparkeermeter, waarbij het gekochte parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig wordt aangebracht;

c in werking stellen van de parkeerapparatuur middels het inloggen op een centrale computer via een telefoon. Hiertoe meldt de belastingplichtige bij aanvang van het parkeren de gebiedscode aan een parkeerprovider en een geldige parkeerkaart van die parkeerprovider ligt op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van zijn of haar parkeerprovider in acht.

3 de onder lid 1 genoemde terreinen en weggedeelten zijn aangewezen als plaatsen waar de wielklem kan worden gebruikt als zekerheid voor de betaling van een naheffingsaanslag;

4 gehandicapten dienen bij aanvang van het parkeren van hun motorvoertuig een parkeerschijf in te stellen op het tijdstip van parkeren en deze parkeerschijf met tijdsaanduiding naar boven tezamen met de gehandicaptenparkeerkaart zichtbaar achter de voorruit van het motorvoertuig neer te leggen;

5 dit besluit treedt in werking op 01 januari 2022.

 

 

Naar boven