Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Onderwijscluster Groen van Prinstererlaan'.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 24 februari 2022 het bestemmingsplan ‘Onderwijscluster Groen van Prinstererlaan’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Aan de Groen van Prinstererlaan 1 in Pijnacker is de Octantschool 'Schatkaart' gevestigd in een verouderd gebouw dat aan vervanging toe is. De gemeente Pijnacker-Nootdorp is voornemens deze locatie te (her)ontwikkelen met een kindcentrum Schatkaart (Octant en Skippy) en de Casaschool. De Casaschool is momenteel gevestigd aan de Goudenregensingel 25a in Pijnacker-Noord en aan de Duivestein 23 in Koningshof.

Naast deze nieuwe onderwijs-en kinderopvangvoorziening, is het ook de bedoeling een sportaccommodatie voor het bewegingsonderwijs te realiseren. De locatie aan de Groen van Prinstererlaan is geschikt en passend voor nieuwbouw van een scholencluster. Verder wordt ook de Groen van Prinstererlaan heringericht ten behoeve van parkeermogelijkheden en een betere verkeersafwikkeling. Het bestemmingsplan maakt al deze ontwikkelingen mogelijk.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 17 maart 2022 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal beschikbaar via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien de raad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende daartegen eveneens beroep instellen. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.

Pijnacker-Nootdorp, 16 maart 2022

Het college van Pijnacker-Nootdorp.

 

Naar boven