VERKEERSBESLUIT instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Het Voert te Grootebroek

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stede Broec:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, is het college van Burgemeester en Wethouders bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Vereiste van besluit :

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Overwegende,

 • Dat een inwoner een aanvraag heeft gedaan voor een toewijzing van een individuele gehandicaptenparkeerplaats.

 • Dat aanvra(a)g(st)er zeer slecht ter been is.

 • Dat de parkeerbezetting in de directe woonomgeving zeer hoog is.

 • Dat aanvra(a)g(st)er de grote afstanden tot een vrije parkeerplaats als gevolg van die hoge parkeerdruk, moeilijk kan overbruggen.

 • Dat de aanvra(a)g(st)er in bezit is van een auto.

 • Dat aanvra(a)g(st)er in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart).

 • Dat het in verband met voorgaande overwegingen wenselijk is om een gehandicaptenparkeerplaats in te stellen in de nabijheid van de woning van aanvra(a)g(st)er , en wel op de parkeerstrook aan Het Voert die is gelegen naast het appartementecomplex Lamoraal te Grootebroek. Conform bijgevoegde situatieschets.

 • Dat dit mogelijk is door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, welke aanduidt: een parkeerplaats voor een motor- of invalidenvoertuig, die door of ten behoeve van het vervoer van invaliden wordt gebruikt en tevens een parkeerverbod voor andere voertuigen aangeeft.

 • Dat de gehandicaptenparkeerplaats voor aanvra(a)g(st)er gereserveerd kan worden door een onderbord te plaatsen met daarop het kenteken van het voertuig waarvoor de parkeerplaats is bedoeld.

 • Dat aan dit verkeersbesluit de volgende belangen, als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, ten grondslag liggen: het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 • Dat dit besluit in overeenstemming is met de notitie invalidenparkeren.

 • Dat overleg heeft plaatsgevonden met de vervanger van de korpschef van het regionaal politiekorps als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en dat deze positief heeft geadviseerd.

 • Gelet op het bepaalde terzake in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en Burgerlijk Wetboek.

 

 

b e s l u i t :

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om:

 • Een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen op de parkeerstrook aan Het Voert die is gelegen naast het appartementecomplex Lamoraal te Grootebroek en deze te voorzien van een onderbord met het kenteken behorende bij het betreffende voertuig. Conform bijgevoegde situatieschets.

 • Dit te realiseren door middel van plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990.

 •  

Stede Broec, 11 maart 2022

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stede Broec

namens dezen,

 

 

R.I.M. Kok, adviseur Verkeer

 

Bezwaarmogelijkheid

 

Als u belanghebbende bent en u bent het niet eens met dit besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Stede Broec, Postbus 20, 1610 AA, Bovenkarspel. Dit moet u doen binnen zes weken na de verzenddatum.

 

In het bewaarschrift moet u in elk geval vermelden:

 • 1.

  uw naam en adres

 • 2.

  de datum

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • 4.

  de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit

 

Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

Ook is het mogelijk om digitaal bezwaar in te dienen met behulp van uw digiD. Ga daarvoor naar onze website, https://www.stedebroec.nl/bezwaar-en-beroep  

Het besluit blijft van kracht, ook als daartegen bezwaar is gemaakt. Wilt u dat het besluit wordt geschorst of dat de rechter een voorlopige voorziening treft, dan kunt u een verzoek doen aan de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem. Zo’n verzoek kunt u alleen doen als u bezwaar heeft gemaakt. Aan de rechtbank moet u een griffierecht betalen. Voor de hoogte van het griffierecht verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

 

Naar boven