Toestemming voor het aanleggen van een betonnen wandelpad tussen de Westerzeedijk en De Hoop te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 06-01-2022

De volgende aanvraag uitgebreide procedure omgevingsvergunning is verleend:

  • 04-01-2022, Harlingen, het aanleggen van een betonnen wandelpad tussen de Westerzeedijk en De Hoop.

Degene wiens belang rechtstreeks bij het vaststellen is betrokken kan tegen deze beschikking beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht p/a: Guyotplein 1 te Groningen. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bij de gemeente Harlingen ter inzage is gelegd aan de rechtbank worden gestuurd. De beschikking ligt vanaf 10-01-2022 ter inzage. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. 

Naar boven