Vastgesteld bestemmingsplan ‘Didam, Kerkepad 1’, Montferland

Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 februari 2022 het bestemmingsplan ‘Didam, Kerkepad 1’ heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor de bouw van vrijstaande (levensloopbestendige) woning en het verbreden van een weg aan het Kerkepad 1 te Didam. De woning wordt deels tegen de noordelijke en oostelijke perceelsgrens gepositioneerd. Door het toepassen van een dove gevel aan de noord- en oostzijde vormt het gebouw een akoestische afscheiding met de omliggende centrumfuncties.

De maximale goot- en bouwhoogte van de woning bedragen respectievelijk 3,5 en 5,5 meter. De woning wordt aan de westzijde ontsloten via het Kerkepad richting de Komweg en wordt daar verbreed van circa 3,3 naar circa 4 meter.

Het vastgestelde bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, dat eerder ter inzage heeft gelegen. Het betreft de volgende wijzigingen:

 • 1.

  In paragraaf 3.2.2 van de toelichting is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vervangen door Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

 • 2.

  In paragraaf 3.2.4 van de toelichting is de Liemerse Woonagenda 2017-2027 vervangen door Liemerse Woonagenda 2020-2025.

 • 3.

  Het akoestisch onderzoek naar geluidshinder afkomstig van omliggende bedrijvigheid is aangepast en als nieuwe bijlage 1 bij de toelichting gevoegd.

 • 4.

  De uitkomsten van het akoestisch onderzoek zijn opgenomen in paragraaf 3.3.3 van de toelichting.

 • 5.

  De tekst onder het kopje "Beleidsnotitie 'Woningbouw op inbreidingslocaties 2016' (BOIL)" in paragraaf 3.5.2 van de toelichting van het bestemmingsplan is geschrapt.

 • 6.

  Een nieuwe bijlage (5) bij de toelichting in de vorm van een stedenbouwkundige beoordeling van 10 september 2020 is toegevoegd.

 • 7.

  In artikel 5.2.3 van de regels is de term 'dakvlakken' toegevoegd.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 16 maart 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Didam (Bergvredestraat 10) en is tevens te raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1955.bpsgddmwonkerkpad1-va01.

Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door:

 • 1.

  een belanghebbende die tijdig een zienswijze aangaande het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt;

 • 2.

  een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

 • 3.

  een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Montferland bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van bovengenoemde termijn, tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Didam, 15 maart 2022

Burgemeester en wethouders van Montferland.

Naar boven