Ontwerpbestemmingsplan Winkeldiversiteit Centrum 2

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

burgemeester en wethouders hebben het ontwerpbestemmingsplan Winkeldiversiteit Centrum 2 vrijgegeven voor terinzagelegging.

Bestemmingsplan

De gemeenteraad van Amsterdam heeft in zijn vergadering van 22 december 2021 een voorbereidingsbesluit genomen dat in werking is getreden op 24 december 2021. Besloten is dat een (paraplu)bestemmingsplan wordt voorbereid voor een gebied dat bestaat uit gronden waarop een aantal panden is gesitueerd. De panden bevinden zich verspreid over het plangebied van bestemmingsplan Postcodegebied 1012 en een veertigtal omliggende en aangrenzende straten in stadsdeel Centrum. Het ontwerp van dit bestemmingsplan is nu opgesteld. Met het bestemmingsplan worden per betrokken pand een of twee gebruiksmogelijkheden weggenomen ten opzichte van de huidige gebruiksmogelijkheden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de gebruiksmogelijkheden souvenirwinkel, seksinrichting en café.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Winkeldiversiteit Centrum ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van 11 maart 2022 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het volgende adres:

Het ontwerpbestemmingsplan Winkeldiversiteit Centrum 2 met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.A2102PBPSTD-OW01.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging kan eenieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam.

Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Voor het maken van een afspraak voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan contact worden opgenomen met Ruimte en Duurzaamheid, team Centrum, a.kenter@amsterdam.nl.

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

Amsterdam, 9 maart 2022

Burgemeester en wethouders,

Peter Teesink

Gemeentesecretaris

Femke Halsema

burgemeester

Naar boven