Eerste wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Gezondheid

 

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam Gezondheid, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 7 oktober 2021,

 

gelet op artikel 6b van de Wet publieke gezondheid en artikel 31 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling Gezondheid,

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de Eerste wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Gezondheid

 

 

Artikel 1

In artikel 5 lid 1 onder b van de Gemeenschappelijke regeling Gezondheid vervalt de zinsnede: ‘m.u.v. de artikelen 6b’ wegens kennelijk abusievelijke vermelding.

Artikel 2
  • 1.

    Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 8 juli 2021.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Gezondheid.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam Gezondheid in de openbare vergadering van 27 oktober 2021.

De secretaris, de voorzitter,

drs. S. Dinsbach drs. C.F.M. Bruggink

Naar boven