Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2021, 99702Overige overheidsinformatieBesluitenlijst raadsvergadering 18 februari 2021

Additionele werkplekken beschut werk

Besluitvorming:

De raad besluit unaniem:

 • 1.

  In te stemmen met de uitbreiding van het aantal beschut werkplekken met 20 fte vanaf 2021, mits de andere 6 WF gemeenten ook instemmen met dit besluit;

 • 2.

  Het budget van € 23.196 vanaf 2022 structureel opnemen in de Kadernota 2022.

1ste begrotingswijziging 2021 GGD NH

Besluitvorming:

De raad besluit unaniem (18 stemmen) :

Een positieve zienswijze af te geven op de eerste begrotingswijziging 2021 GGD HN.

Kadernota’s GR-en

Besluitvorming:

De raad besluit unaniem, waarbij geacht wordt dat mw. Koopen wat betreft agendapunt 4 niet meegestemd te hebben:

1. Met betrekking tot de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord:

A. De raad geeft een positieve zienswijze af over de kadernota 2022 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, waarbij een voorbehoud wordt gemaakt voor de daadwerkelijke bijdrage vanaf 2022.

2. Met betrekking tot het Recreatieschap Westfriesland;

A. De raad geeft een positieve zienswijze af over de kadernota 2022 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Westfriesland;

3. Met betrekking tot het Westfries Archief;

A. De raad geeft een positieve zienswijze af over de kadernota 2022 van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief;

4. Met betrekking tot het GGD Hollands Noorden;

A. De raad geeft een positieve zienswijze af over de kadernota 2022 van de gemeenschappelijke regeling GGD HN, onder de volgende voorwaarden:

I. De GR GGD Hollands Noorden verzoeken om de deelnemersbijdrage Algemeen niet te verhogen en de extra structurele lasten die voortkomen uit het op orde brengen van de informatiebeveiliging en privacybescherming vanaf 2022 binnen de eigen begroting van de GGD Hollands Noorden op te vangen.

5. Met betrekking tot het SSC DeSom;

A. De raad geeft een negatieve zienswijze af over de kaderbrief 2022 van de gemeenschappelijke regeling Shared Service Center DeSom.

6. Met betrekking tot de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;

A. De raad geeft een positieve zienswijze af over de kadernota 2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst NHN op de voorgestelde loon- en prijsindexatie voor 2022.

B. De raad geeft een negatieve zienswijze af te geven over de kadernota 2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord op de gevraagde extra financiële middelen volgend uit nieuw beleid voor een totaal bedrag van € 696.000

7. Met betrekking tot WerkSaam Westfriesland;

A. De raad geeft een positieve zienswijze af over de kaderbrief 2022 van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland met uitzondering van punt f.

I. Wat betreft punt f, de gemeentelijke bijdrage, als zienswijze mee te geven dat het AB WerkSaam nadere afspraken maakt over de financiering van beschut werk vanaf 2022.

II. In 2022 90% van het Participatiebudget over te dragen aan WerkSaam Westfriesland (10% van het Participatiebudget ‘de couleur locale middelen’ te gebruiken voor toezicht op NS-station Bovenkarspe).

III. Het algemeen bestuur van WerkSaam opdragen de extra bijdrage voor beschut werk apart te tonen in de P&C documenten van WerkSaam.

IV. Het nadeel op de gemeentelijke bijdrage te dekken uit het overschot BUIG 2020.

V. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.

8. Met betrekking tot het CAW:

A. De raad geeft een positieve zienswijze af over de kaderbrief 2022 van de gemeenschappelijke regeling CAW;

Deelname landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsdregio’s (WVSV)

De raad besluit unaniem:

Geen wensen of bedenkingen te hebben met betrekking tot het deelnemen aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV).

Woonvisie 2021-2025 ‘Wonen doen we samen’

STEMMING AMENDEMENTEN EN VOORSTEL

Amendement (A2) CDA + VVD

Stemming

De raad neemt unaniem aan het amendement met het volgende dictum:

Besluit:

Beslispunt 2

2. de Verordening VROM Starterslening Stede Broec in te trekken;

te wijzigen in:

2. het college de opdracht te geven om een plan uit te werken met daarin:

a) instrumenten om jongeren en starters uit Stede Broec op de koopwoningenmarkt meer kansen te bieden, waarin niet alleen naar de starterslening wordt gekeken, maar een breed spectrum aan mogelijkheden wordt meegenomen;

b) een uitwerking van mogelijkheden om de doorstroming te bevorderen;

c) de huidige ‘Verordening VROM Starterslening Stede Broec 2008’ voor de zomer te actualiseren naar de huidige woningmarkt maatstaven en deze (na vaststelling door de gemeenteraad) via de gemeentelijke website en andere kanalen onder de aandacht brengen en houden;

d) na de zomer een plan uit te werken met daarin een afweging over koopbevorderende instrumenten (met onder andere startersleningen en sociale koop) opgenomen die jongeren en starters uit Stede Broec op de koopwoningenmarkt meer kansen bieden als ook de doorstroming bevordert.

Voorstel inclusief aangenomen amendement

Stemming

De raad besluit unaniem:

1. De Woonvisie 2021-2025 ‘Wonen doen we samen’ vast te stellen;

2. het college de opdracht te geven om een plan uit te werken met daarin:

a) instrumenten om jongeren en starters uit Stede Broec op de koopwoningenmarkt meer kansen te bieden, waarin niet alleen naar de starterslening wordt gekeken, maar een breed spectrum aan mogelijkheden wordt meegenomen;

b) een uitwerking van mogelijkheden om de doorstroming te bevorderen;

c) de huidige ‘Verordening VROM Starterslening Stede Broec 2008’ voor de zomer te actualiseren naar de huidige woningmarkt maatstaven en deze (na vaststelling door de gemeenteraad) via de gemeentelijke website en andere kanalen onder de aandacht brengen en houden;

d) na de zomer een plan uit te werken met daarin een afweging over koopbevorderende instrumenten (met onder andere startersleningen en sociale koop) opgenomen die jongeren en starters uit Stede Broec op de koopwoningenmarkt meer kansen bieden als ook de doorstroming bevordert.

3. het college de opdracht te geven om aandacht te vragen voor een meer evenredige verdeling van koop- en (sociale) huurwoningen in de regio.

Vaststellen ambitieniveau en strategie ruimtelijke klimaatadaptatie

De fracties ODS, VVD en OP dienen een amendement in. De fracties CDA en VVD dienen een amendement in.

 • 1.

  Amendement A3 (CDA, VVD)- budget

 • 2.

  Amendement A4 (ODS, VVD,OP) -evaluatie

STEMMING AMENDEMENTEN EN VOORSTEL

1. Amendement (A3) CDA, VVD (budget)

Stemming:

De raad neemt unaniem aan het amendement met het volgende dictum:

Aan het voorgestelde besluit de volgende beslispunten toe te voegen:

1. Eventuele aanpassingen in de onderhoudsbudgetten voor openbare ruimte voor het nemen van maatregelen in het kader van klimaatadaptatie voor te leggen aan de raad

2. In projectbudgetten voor ruimtelijke opgaven de extra kosten voor de uitvoering van maatregelen in het kader van klimaatadaptatie expliciet op te nemen bij de financiële consequenties.

2. Amendement (A4) ODS, VVD,OP (evaluatie)

Stemming:

De raad neemt unaniem aan het amendement met het volgende dictum:

toe te voegen aan het voorgestelde besluit, ter aanvulling op beslispunt 1 zijnde ‘Klimaatambitie B met de bijbehorende adaptatiestrategie vast te stellen’ de volgende beslispunten:

1. Diverse evaluatiemomenten vast te leggen gedurende de komende 29 jaar, te beginnen met de eerste evaluatie begin 2023 en vervolgens aan te sluiten bij de in bijlage 3 (behorende bij het raadsvoorstel) genoemde zesjaarlijkse evaluatie: het uitvoeren van een stresstest, het bijstellen van het ambitieniveau en de bijbehorende strategie, alsmede het opstellen van een uitvoeringsagenda;

2. deze evaluaties voor te leggen aan de gemeenteraad.

3. Voorstel met in achtneming van de aangenomen amendementen

Stemming:

De raad besluit unaniem:

1. Klimaatambitie B met de bijbehorende adaptatiestrategie vast te stellen.

2. Eventuele aanpassingen in de onderhoudsbudgetten voor openbare ruimte voor het nemen van maatregelen in het kader van klimaatadaptatie voor te leggen aan de raad

3. In projectbudgetten voor ruimtelijke opgaven de extra kosten voor de uitvoering van maatregelen in het kader van klimaatadaptatie expliciet op te nemen bij de financiële consequenties.

4. Diverse evaluatiemomenten vast te leggen gedurende de komende 29 jaar, te beginnen met de eerste evaluatie begin 2023 en vervolgens aan te sluiten bij de in bijlage 3 (behorende bij het raadsvoorstel) genoemde zesjaarlijkse evaluatie: het uitvoeren van een stresstest, het bijstellen van het ambitieniveau en de bijbehorende strategie, alsmede het opstellen van een uitvoeringsagenda;

5. deze evaluaties voor te leggen aan de gemeenteraad.

Financiële bijlage raad 18 februari 2021

De raad besluit unaniem tot vaststelling van de financiële gevolgen van de in de raadsvergadering van 18 februari 2021 genomen besluiten voor het jaar 2021 en de begroting 2021 overeenkomstig te wijzigen.

Contact met de griffie

Voor meer informatie over de gemeenteraad kunt u zich in verbinding stellen met de griffier, mevrouw Y. Hermans telefoonnummer: 0228-534128 of via e-mail raadsgriffier@stedebroec.nl.

Voor de complete formulering van de raadsbesluiten kunt u het raadsinformatiesysteem op http://stedebroec.raadsinformatie.nl/ raadplegen.