Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Oppenhuizen, Nije Dyk 2 A te Oppenhuizen, (het wijzigen van de verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark in strijd met het bestemmingsplan (190046692 / UV20170390)

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maken bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen, voorbereid met de uitgebreide procedure en met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3° Wabo:

 

Oppenhuizen, Nije Dyk 2 A te Oppenhuizen, (het wijzigen van de verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark in strijd met het bestemmingsplan (190046692 / UV20170390)

Inzage

De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 1april 2021 tot en met woensdag 12 mei 2021 ter inzage bij het gemeenteloket op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 8. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt met Team Vergunningen, 14 0515.

Bent u het niet eens met deze ontwerpbeschikking?

Bent u het niet eens met deze ontwerpbeschikking? Tijdens deze termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen indienen. Deze zienswijze moet uw naam en adres bevatten en gedateerd, gemotiveerd en ondertekend zijn. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000 8600 HA SNEEK. Let erop dat u reageert binnen de 6 weken na bekendmaking (zie de hierboven genoemde termijn).

 

U kunt ook digitaal een zienswijze indienen via www.sudwestfryslan.nl. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Ook kunt u mondeling een zienswijze indienen. Daarvoor kunt u binnen deze termijn een afspraak maken via het gemeenteloket, telefoonnummer 14 0515.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingediend tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Naar boven