Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 99109Beschikkingen | afhandelingMarkermeerdijken

 

KENNISGEVING

 

APV gemeente Hoorn, geluidsontheffing verleend

 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn bekend dat zij een ontheffing ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Hoorn heeft verleend.

 

Het betreft een ontheffing voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam (oeverdijk module 1, 2 en 3). Er mag worden afgeweken van de werktijden als bedoeld in artikel 4:6, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Hoorn.

 

De werkzaamheden ter hoogte van de Hoornse binnenstad (module 1), bestaande uit het inzetten van een bulldozer en een kraan om het zand (dat uit de pijp van de grondpers stroomt) te verdelen, worden uitgevoerd buiten de reguliere werktijden, te weten in de periode vanaf week 14 (5 april t/m 13 april 2021), van maandag t/m vrijdag voor de avondperiode (19:00 uur – 22:00 uur).

De werkzaamheden aan de oeverdijk (module 2 en 3) bestaande hoofdzakelijk uit het aanbrengen van zand met behulp van een grondpers, worden uitgevoerd buiten de reguliere werktijden, te weten in de periode vanaf 1 april 2021 tot 1 oktober 2021, van maandag t/m vrijdag, voor de avondperiode (19:00 uur – 23:00 uur) en voor de nachtperiode (6:00 uur - 7:00 uur).

 

Datum besluit: 25 maart 2021

Aanvrager: Unie van Marken V.O.F.

Locatie: langs de Markermeerdijk, tussen Hoorn en Amsterdam

Zaaknummer: 9178372

 

Meer informatie over deze ontheffing kunt u vinden op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

Bezwaar

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

 

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

 

De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hierboven genoemde datum van het besluit.