Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 98853Overige besluiten van algemene strekkingVerlenen mandaat kinderopvang aan de directeur publieke gezondheid GGD

 

Zaaknummer: 1853794

 

Verlenen mandaat kinderopvang aan de directeur publieke gezondheid GGD

 

De burgemeester van de gemeente Hoorn besluit:

 

De directeur publieke gezondheid van de GGD, namens de burgemeester, met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2021, mandaat te verlenen om de bevelen te geven die nodig zijn voor de beëindiging van een gedraging of activiteit in of vanuit een kindercentrum, indien door die gedraging of activiteit een ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van het virus SARS-CoV-2 ontstaat, een en ander binnen de kaders van artikel 58n Wet publieke gezondheid. Het is toegestaan dat de directeur publieke gezondheid in zijn plaats één of meerdere medewerkers ondermandaat geeft om in zijn plaats deze bevelen te geven.

Stukken die uitgaan bij de uitoefening van deze gemandateerde bevoegdheid tot het opleggen van dit bevel dienen ondertekend te worden namens de burgemeester van gemeente Hoorn.

 

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

- door opname in het Gemeenteblad

 

 

Aldus vastgesteld, 23 maart 2021

 

 

De burgemeester,