Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 98839VerordeningenVerordening bestrijding misbruik bijzondere bijstand gemeente Hoorn

 

Zaaknummer 1848754

 

 • gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

 

betreft: Verordeningen inkomensondersteuning en bestrijding misbruik bijzondere bijstand gemeente Hoorn.

 

De Raad van de gemeente Hoorn besluit:

 • 1.

  De Verordeningen: Participatie WWB gemeente Hoorn 2012, vastgesteld op 7 februari 2012, Individuele inkomenstoeslag en Individuele studietoeslag, vastgesteld op 7 maart 2017 in te trekken per 1 april 2021.

 • 2.

  De Verordening inkomensondersteuning gemeente Hoorn vast te stellen.

 • 3.

  De Verordening bestrijding van misbruik gemeente Hoorn vast te stellen.

 

Hoorn, 23 maart 2021

 

De griffier,                                         de voorzitter.

 

Bekendmaking:

 • Middels publicatie Westfriesland op Zondag

 • door opname in het Gemeenteblad

 • middels publicatie in de staatscourant

 

 • gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

 

 

 • gelet op Participatiewet artikel 8b en de Algemene wet bestuursrecht

 • gezien het advies van de commissievergadering;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening bestrijding misbruik bijzondere bijstand gemeente Hoorn

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn.

 • b.

  Inwoner: Degene die als ingezetene in de basisregistratie personen in de gemeente Hoorn is ingeschreven.

 

Artikel 2. Algemeen

Het college zorgt voor de recht- en doelmatige uitvoering van de Participatiewet, waaronder het bestrijden van het ten onrechte ontvangen van bijstand, misbruik en oneigenlijk gebruik. Deze verordening heeft betrekking op het ten onrechte ontvangen van bijzondere bijstand en op misbruik en oneigenlijk gebruik van bijzondere bijstand.

 

Artikel 3. Fraudepreventie

 • 1.

  Het college informeert een inwoner die bijzondere bijstand ontvangt goed en tijdig over de:

 • a.

  rechten en plichten die zijn verbonden aan bijzondere bijstand.

 • b.

  gevolgen van het ten onrechte ontvangen van bijzondere bijstand en van misbruik en oneigenlijk gebruik van bijzondere bijstand.

 • 2.

  Het college streeft naar optimale dienstverlening en maatwerk om te bereiken dat een inwoner die bijzondere bijstand ontvangt Participatiewet spontaan naleeft.

 

Artikel 4. Controle

 • 1.

  Het college onderzoekt de rechtmatigheid van de bijzondere bijstand.

 • 2.

  Het college besluit of de uitkomst van dit onderzoek gevolgen heeft voor de bijzondere bijstand van de inwoner.

 

Artikel 5. Terugvordering

Het college kan de kosten van de bijzondere bijstand terugvorderen zoals genoemd in de artikelen 58, lid 2 en 59 van de Participatiewet.

 

Artikel 6. Hardheidsclausule

Als deze verordening niet of niet naar redelijkheid voorziet, kan het college in bijzondere gevallen in het voordeel van de inwoner die bijzondere bijstand ontvangt beslissen.

 

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2021.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening ter bestrijding van misbruik bijzondere bijstand gemeente Hoorn.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2021.

 

 

De griffier,                                               De voorzitter,

 

 

Toelichting

 

Algemeen

De Verordening ter bestrijding van misbruik bijzondere bijstand Gemeente Hoorn geeft uitvoering aan artikel 8b Participatiewet en met toepassing van de Algemene wet bestuursrecht, zoals met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2021 geldt.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Hier staat weergegeven wat in deze verordening onder de begrippen college en inwoner verstaan wordt.

 

Artikel 2. Algemeen

Deze verordening, gelet op artikel 8b Participatiewet, zorgt voor recht- en doelmatige uitvoering van Participatiewet. Hiermee wordt het ten onrechte ontvangen van bijzondere bijstand, misbruik en oneigenlijk gebruik bestreden.

 

Artikel 3. Fraudepreventie

Dit artikel regelt het voorkomen van fraude, door de inwoner die bijzondere bijstand ontvangt goed en tijdig te informeren. En zorgt ervoor dat zij de Participatiewet naleeft.

 

Artikel 4. Controle

Dit artikel regelt de controle op de rechtmatigheid van de bijzondere bijstand. Alle informatie die van belang is voor het verstrekken van bijzondere bijstand valt hieronder. De uitkomst van deze controle kan gevolgen hebben voor de bijzondere bijstand.

 

Artikel 5. Terugvordering

Dit artikel regelt de terugvordering van de kosten van de bijzondere bijstand, dit is vastgelegd in de artikelen 58, lid 2 en 59 van de Participatiewet.

 

Artikel 6. Hardheidsclausule

Hardheidsclausule

 

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2021 en wordt aangehaald als: Verordening ter bestrijding van misbruik bijzondere bijstand gemeente Hoorn.

 

Hoorn, 23 maart 2021

 

 

De griffier,                                                     de voorzitter,

 

 

Bekendmaking:

 • door middel van publicatie in Westfriesland op Zondag;

 • door middel van opname in het Gemeenteblad en

 • door middel van publicatie in de Staatscourant.