Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 98632Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Amsterdam - Aanpassing nota ‘Beleidsregels afwijkingen omgevingsvergunning’ Zuid, gemeente Amsterdam

 

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam heeft op 23 maart 2021 de aanpassing van de nota ‘Beleidsregels afwijkingen omgevingsvergunning’ vastgesteld (ook wel Afwijkingenbeleid genoemd). Het gaat om een ‘technisch-juridische’ aanpassing van de nota die met de vaststelling op 2 juli 2019 nog integraal en inhoudelijk is aangepast. Die nota werd toen vastgesteld in het kader van de zorgen van bewoners over de gevolgen van de ‘bouwdynamiek’ in de stad, waarbij onder meer werd gesteld dat deze beleidsregels te ruim waren.

 

In de nota zijn beleidsregels opgenomen voor veelvoorkomende bouwplannen die afwijken van de geldende bestemmingsplannen. Die beleidsregels geven burgers, bedrijven en instellingen snel inzicht welke afwijkingen het stadsdeel bereid is toe te staan, zodat hiervoor een grote mate van zekerheid bestaat wanneer hiervoor een aanvraag omgevingsvergunning wordt aangevraagd. De beleidsregels zijn in het verleden opgesteld voor relatief kleine bouwplannen, de zogenaamde ‘kruimelgevallen’ aan de hand van door het rijk vastgestelde categorieën van bouwwerken in het Besluit omgevingsrecht. De beleidsregels uit de nota richten zich hoofdzakelijk op veelvoorkomende bouwwerken zoals dakkapellen, dakterrassen op hoofdbebouwing en aanbouwen, toegangen tot een dakterras, aan- en uitbouwen of bijgebouwen, ondergrondse bouwwerken aan de voor- en achterzijde, gebouwde terrassen, balkons, mengformules horeca en ventilatiesystemen (en bijbehorende afvoerpijpen en leidingkokers).

 

Het besluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel van 23 maart 2021 tot aanpassing van de nota uit 2019 komt voort uit de constatering dat het afgelopen anderhalf jaar is gebleken dat er onderdelen uit het Afwijkingenbeleid niet helemaal duidelijk waren. Er zijn daarom nu ‘technische en/of juridische aanpassingen’ doorgevoerd, waarbij feitelijk sprake is van slechts één (ondergeschikte) beleidsinhoudelijke aanpassing. Om deze reden is er dan ook geen inspraak toegepast op de aangepaste nota.

 

De aangepaste nota en inwerkingtreding

De aangepaste nota is na deze kennisgeving hier digitaal raadpleegbaar. Tegen de vaststelling van de aangepaste nota is geen bezwaar en beroep mogelijk. De aanpassing treedt in werking op de dag na deze bekenmaking en is van toepassing op aanvragen om een omgevingsvergunning die met ingang van de dag van inwerkingtreding worden ingediend.

Amsterdam, 23 maart 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid,

Sebastiaan Capel

Voorzitter

Olga Leijten

Secretaris