Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 98544Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Hoorn

 

Zaaknummer: 1849859

 

Gelezen het voorstel van Juridisch Administratief VVH

Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Hoorn

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hoorn besluiten:

 

Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Hoorn

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hoorn,

 

gelet op het bepaalde in:

• artikel 5:11 en 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

• artikel 5.2 en 5.10, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

• artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening Hoorn;

• artikel 61 lid 3 van de Wet veiligheidsregio’s;

• artikel 1.61 van de Wet kinderopvang;

• artikelen 14, hoofdstuk Va en 58r van de Wet Publieke Gezondheidszorg

• artikel 41 van de Drank- en Horecawet;

• artikel 34 van de Wet op de Kansspelen;

• artikel 6 van de Winkeltijdenverordening;

• artikel 23 van de Erfgoedverordening;

• artikel 4.2 van de Havenverordening;

• artikel 13 van de Marktverordening;

• artikel 11 van de Parkeerverordening;

• artikel 34 van de Scheepvaartverkeerswet;

• artikel 21 van de Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Hoorn

• artikel 25 van de Afvalstoffenverordening 2016 van de gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland

• artikel 11 van de Verordening Speelautomatenhal Hoorn

• artikel 170 van de Wegenverkeerswet 1994.

 

overwegende dat:

• de aanwijzing van de toezichthouders van de teams Vergunningen en Bouwtoezicht, Veiligheid en Toezicht, Juridisch Administratief en Erfgoed met toezichthoudende bevoegdheden van de bij of krachtens de hieronder gestelde wet- en regelgeving noodzakelijk is voor de uitoefening van hun werkzaamheden;

• een ieder wordt aangewezen voor zover dit nodig is voor de uitoefening van hun taak;

• het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover bevoegd, zijn bevoegd daartoe ambtenaren dan wel personen aan te wijzen.

 

besluit:

 

 

 • 1.

  de handhaver toezichthouders A. en B. (inclusief module coördinatie) (teamcoach Veiligheid en Toezicht, de (senior) integraal toezichthouders en marktmeesters), vakspecialist C. van team Vergunningen en Bouwtoezicht (evenementen coördinator), de administratief medewerkers C. en de vakspecialist A. (juristen) van team Juridisch Administratief VVH aan te wijzen als toezichthouder van bij of krachtens:

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Algemene plaatselijke verordening Hoorn;

 • de Havenverordening;

 • de Parkeerverordening;

 • de Afvalstoffenverordening van de gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland 2016;

 • de Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Hoorn;

 • de Marktverordening Hoorn;

 • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten;

 • het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen;

 • de Drank- en Horecawet;

 • de Wet op de Kansspelen en de Verordening Speelautomatenhal Hoorn;

 • de Winkeltijdenwet en de Winkeltijdenverordening;

 • de Scheepvaartverkeerswet;

 • de Wegsleepverordening;

 

de (integraal) toezichthouders en marktmeesters welke ingehuurd worden van de bedrijven MANIYE DETACHERING, City360, MB-ALL en Handhaving Support aan te wijzen als toezichthouder van bij of krachtens:

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Algemene plaatselijke verordening Hoorn;

 • de Havenverordening;

 • de Parkeerverordening;

 • de Afvalstoffenverordening van de gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland 2016;

 • de Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Hoorn;

 • de Marktverordening Hoorn;

 • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen;

 • de Drank- en Horecawet;

 • de Wet op de Kansspelen en de Verordening Speelautomatenhal Hoorn;

 • de Winkeltijdenwet en de Winkeltijdenverordening;

 • de Scheepvaartverkeerswet en het Binnenvaartpolitiereglement;

 • de Wegsleepverordening;

 

de teammanager B. (teammanagers Veiligheid en Toezicht), vakspecialisten C. van team Vergunningen en Bouwtoezicht (vergunningverleners) aan te wijzen als toezichthouder van bij of krachtens:

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Wegsleepverordening;

 

de technisch uitvoerend medewerkers A. met module coördinatie (voormannen onderhoud) van team Groen & Reiniging aan te wijzen als toezichthouder bij of krachtens:

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • de artikelen 2:51, 5:4, 5:5 en 5:12 van de Algemene plaatselijke verordening Hoorn;

 

de vakspecialisten B. (inspecteurs) van team Vergunningen en Bouwtoezicht en vakspecialist A. (juristen) van team Juridisch Administratief VVH aan te wijzen als toezichthouders van bij of krachtens:

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten;

 • het Bouwbesluit;

 • het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen;

 • de Erfgoedwet en Erfgoedverordening;

 • de Bouwverordening;

 • de Algemene plaatselijke verordening Hoorn;

 

de teammanager B. (teammanager van team Erfgoed), de adviseur B. met module coördinatie, beleidsmedewerkers A. en B., vakspecialisten A. en C. van team Erfgoed (gemeente-, medior- en regioarcheoloog, (senior) beleidsmedewerkers erfgoed, technisch medewerker archeologie) aan te wijzen als toezichthouders van bij of krachtens:

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten;

 • de Woningwet en het Bouwbesluit;

 • de Monumentenwet en Erfgoedwet;

 • de Erfgoedverordening;

 

de medewerkers van de Nationale Politie aan te wijzen als toezichthouders van bij of krachtens:

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Algemene plaatselijke verordening Hoorn;

 • de Winkeltijdenwet en Winkeltijdenverordening;

 • de Parkeerverordening;

 • de Havenverordening;

 • de Marktverordening;

 • de Wet op de Kansspelen en de Verordening Speelautomatenhal Hoorn;

 

de Afdelingsmanager Toezicht & Handhaving, Afdelingsmanager Vergunningverlening, Afdelingsmanager Specialisme & Advies, Teamleider, Handhaver A, B en C, Vergunningverlener A en B en Adviseur (III) van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord aan te wijzen als toezichthouders van bij of krachtens:

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten;

 • de Algemene plaatselijke verordening Hoorn;

 • de Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Hoorn

 • de Afvalstoffenverordening van de gemeenschappelijke regeling Centraal

 • Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland 2016;

 

de medewerkers die belast zijn met het toezicht op de brandveiligheid van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord door de commandant brandweer van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan te laten wijzen als toezichthouder van bij of krachtens:

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten;

 • de Woningwet en het Bouwbesluit;

 • het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen;

 • de Wet milieubeheer;

 • de Algemene plaatselijke verordening Hoorn;

 

de medewerkers van Recreatie Noord-Holland N.V., gevestigd te Velsen-Zuid, voor zover betreft het Julianapark te Hoorn en recreatiegebied Schellinkhouterdijk, eveneens te Hoorn, beide gebieden zoals aangegeven op de bijgevoegde, gewaarmerkte, en van dit besluit onderdeel uitmakende, plattegrond aan te wijzen als toezichthouder van bij of krachtens:

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Algemene plaatselijke verordening Hoorn;

 

De assistent hoofd BOA’s, in dienst bij de gemeente Medemblik en handhavers B in dienst bij de gemeente Den Helder aan te wijzen als toezichthouder van bij of krachtens:

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Drank- en Horecawet;

 • de horeca gerelateerde artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening Hoorn;

 • de Wet op de Kansspelen en de Verordening Speelautomatenhal Hoorn;

 

de heer R. Karel van Karel Marktkramenverhuur (KvK: 36028133) aan te wijzen als toezichthouder van bij of krachtens:

 • de Wegsleepverordening;

 

de directeur publieke gezondheid van de GGD Hollands Noorden aan te wijzen als toezichthouder van bij of krachtens:

 • de Wet kinderopvang;

 • de Wet Publieke Gezondheidszorg

en de toezichthouder toe te staan één of meerdere medewerkers van GGD Hollands Noorden aan te wijzen, die onder zijn toezicht optreden als bevoegd inspecteur in het kader van de Wet en de Wet Publieke Gezondheidszorg.

 

 • 2.

  Het Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Hoorn d.d. 9 april 2019 (1654889) en 12 november 2019 (1738776) in te trekken.

 

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Hoorn’.

 

Aldus vastgesteld, 23 maart 2021

 

het college van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris                                                de burgemeester,

 

en

 

de burgemeester,

 

 

 

 

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

 • door opname in het Gemeenteblad