Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2021, 97095Plannen | ruimtelijkGemeente Beesel - Vaststelling bestemmingplan Krommenhoek 3a in Reuver

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken wij bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 8 maart 2021 het bestemmingsplan ‘Krommenhoek 3a’ heeft vastgesteld.

Het plan maakt het vergroten van het bouw- en bestemmingsvlak 'Wonen' en de bestemming 'Tuin' ten behoeve van het realiseren van een paardenstal (niet zijnde bedrijfsmatig) mogelijk, op en nabij het perceel Krommenhoek 3a in Reuver.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 1 april 2021 voor een ieder gedurende zes weken ter inzage bij de Klantenbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Reuver. Het raadsbesluit ligt ook ter inzage.

Het plan met de bijbehorende stukken is raadpleegbaar via https://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ID-nummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0889.BPKrommenhoek3a-VA01. Het plan met de bijhorende stukken is ook te raadplegen via onze website https://www.beesel.nl > Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Bestemmingsplannen > Vastgestelde bestemmingsplannen.

Instellen beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bij de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend over het ontwerp-bestemmingsplan alsmede door een belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.