Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2021, 95963Overige overheidsinformatiePublicatie ontwerpbesluit omgevingsvergunning milieu, Veilingweg 1 in Bovenkarspel

Burgemeester en wethouders van Stede Broec maken bekend dat zij van plan zijn een omgevingsvergunning milieu te verlenen voor het veranderen en het in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting (revisie). De inrichting C.N.B. Bovenkarspel is gelegen aan de Veilingweg 1 in Bovenkarspel. De aanvraag is ingediend voor het plaatsen van een koelinstallatie ter vervanging van de bestaande koelinstallatie bij hal 10 - 12. De koelinstallatie wordt in 2021 gevuld met 1750 kg van het natuurlijk koudemiddel ammoniak (NH3). Daarnaast neemt bij hal 18 – 19 de vulling van de koelinstallatie toe tot 1700 kg NH3.

Ter inzage

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en overige bijbehorende stukken liggen van 1 april 2021 tot en met 12 mei 2021 ter inzage bij de gemeente Stede Broec, De Middend 2 in Bovenkarspel (op afspraak).

In verband met de Corona-crisis kan degene die de betreffende stukken in wil zien, per e-mail een verzoek indienen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord,

e-mailadres postbus@odnhn.nl onder vermelding van het zaaknummer OD.316468, waarna de stukken digitaal toegezonden zullen worden.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB in Hoorn. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning onderdeel milieu, Veilingweg 1 in Bovenkarspel, OD.316468.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Regulering van de OD NHN via telefoonnummer 088-1021 300 (graag uiterlijk een week vóór afloop van de termijn). Van de mondelinge zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Informatie

Meer Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, telefoonnummer 088-1021 300.