Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 95678Overige besluiten van algemene strekkingBesluit aanwijzen tijdvak zonnepanelenproject gemeente Waalre

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre;

 

gelet op artikel 4 Verordening zonnepanelenproject gemeente Waalre 2017;

 

 

Besluit vast te stellen het volgende concretiserende besluit van algemene strekking:

Besluit aanwijzen tijdvak zonnepanelenproject gemeente Waalre

Artikel 1 Tijdvak

Als aanvraagtijdvak voor het indienen van een aanvraag op basis van de Verordening zonnepanelenproject stelt het college het volgende tijdvak vast:

 

  • 1 april 2021 tot 1 april 2022

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze aanwijzing treedt in werking op 1 april 2021.

Artikel 3 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als ‘Besluit aanwijzen tijdvak zonnepanelenproject gemeente Waalre’.

 

 

Bezwaarmogelijkheid

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre.

In het door u ondertekende bezwaarschrift moet in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving (of een kopie) van het bestreden besluit en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden.

Het besluit treedt in werking, ook als er bezwaar wordt gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant een voorlopige voorziening vragen. Het adres is postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden. Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook bezwaar is gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 16 maart 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre,

Waarnemend gemeentesecretaris, Waarnemend burgemeester,

M.W. de Brouwer dr. A.J.W. Boelhouwer