Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2021, 9475VerordeningenSubsidieregeling Corona Sportfonds 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen,

 

overwegende dat

De sportsector in Nijmegen wordt hard geraakt door de coronacrisis. Dit geldt zowel voor de grotere sportverenigingen als de kleinere sportinitiatieven in Nijmegen. We zien echter ook dat de sportsector veerkrachtig is door o.a. hun sportaanbod aan te passen aan de maatregelen die als gevolg van de corona zijn genomen. Sport is van onmisbare waarde in onze stad. We willen een gezond sportklimaat behouden in onze stad, zeker in deze tijden van corona. Sportaanbieders zijn hierbij van cruciaal belang. Met deze regeling willen we organisaties ondersteunen die zich als hoofddoel stellen om voor iedereen toegankelijke sport- en beweegactiviteiten te verrichten.

 

De doelstelling hierbij is het bieden van directe ondersteuning van bovengenoemde organisaties, zodat zij vanwege de coronacrisis niet failliet gaan en deel blijven uitmaken van een vitale sportinfrastructuur.

 

en

 

Gelet op artikel 3, lid 5 van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking

Besluit vast te stellen de

 

Subsidieregeling Corona Sportfonds 2020

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • NKS: Nijmeegse Kaderverordening Subsidies 2019;

 • subsidie: een financiële tegemoetkoming voor organisaties die een bijdrage leveren aan de 5 thema’s uit het Beleidsplan Sport en Bewegen 2017-2020.

 • organisatie: een vereniging, stichting, natuurlijke persoon, informele sportgroep of rechtspersoon die zich als hoofddoel stelt om voor iedereen toegankelijke sport-en beweegactiviteiten te verrichten.

 • sportevenementenorganisator: een vereniging, stichting, informele sportgroep of rechtspersoon die zich als doel stelt een sportevenement in Nijmegen te organiseren

 

Artikel 2. Doel van de subsidie

Het doel van de subsidie is het bieden van directe ondersteuning van bovengenoemde organisaties, zodat zij vanwege de coronacrisis niet failliet gaan en deel blijven uitmaken van een vitale sport-infrastructuur in Nijmegen.

 

Artikel 3. De aanvraag

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd door een organisatie of sportevenementenorganisator zoals bedoeld in artikel 1.

 • 2.

  De activiteiten van de aanbieder vinden in Nijmegen plaats.

 • 3.

  De aanvraag moet een duidelijke relatie hebben met het corona-virus en de financiële consequenties daarvan.

 • 4.

  De aanvraag kan ingediend worden tot 10 juni 2021.

 • 5.

  Een (rechts)persoon kan slechts één aanvraag indienen op grond van deze regeling.

 • 6.

  De subsidieregeling loopt tot 30 juni 2021.

 • 7.

  Na de aanvraag krijgt de aanvrager binnen 20 werkdagen uitsluitsel over de aanvraag.

 

Artikel 4. Subsidiecriteria en beoordeling aanvragen

 • 1.

  De te subsidiëren aanvrager voldoet aan onderstaande criteria:

 • a.

  De aanvrager is een organisatie die zich als hoofddoel stelt om voor iedereen toegankelijke sport-en beweegactiviteiten te verrichten.

 • b.

  De aanvrager is actief op 1 van de 5 thema’s uit het beleidsplan Sport en Bewegen 2017-2020 en kan dit ook aantonen (inclusiviteit, laagdrempelig en dichtbij, vrijwilligers, gezondheid, profilering).

 • c.

  De aanvrager heeft al een beroep gedaan om de beschikbare landelijke, provinciale en lokale maatregelen die zijn ingesteld t.b.v. COVID-19 en kan dit ook aantonen.

 • 2.

  De aanvrager kan middels een begroting, liquiditeitsprognose en onderbouwing aantonen dat er een financieel probleem is en dat:

 • a.

  dit probleem wordt veroorzaakt door misgelopen inkomsten als gevolg van COVID-19.

 • b.

  zonder financiële ondersteuning de voortgang van de organisatie op korte termijn wordt bedreigd.

 • c.

  de organisatie op 31december 2020 een financieel gezonde organisatie was.

 • 3.

  De aanvragen worden op basis van volgorde van indienen beoordeeld. Indien een aanvraag subsidiabel wordt bevonden maar het plafond bereikt is, wordt waar mogelijk naar alternatieven gezocht.

 

Artikel 5. Subsidiebedrag

 • 1.

  Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt minimaal €1.000 en maximaal €7.000.

 • 2.

  Het subsidieplafond bedraagt €70.000. Het volledige subsidiebedrag wordt na toekenning zo spoedig mogelijk als voorschot verstrekt.

 

Artikel 6. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de NKS, wordt de subsidie in ieder geval geweigerd voor organisaties:

 • 1.

  Met een overwegend religieus of politiek karakter.

 • 2.

  Met een fondsenwervende doelstelling.

 • 3.

  Met winstoogmerk.

 • 4.

  Die ook zonder financiële steun van de gemeente kunnen blijven bestaan.

 

Artikel 7. Bij de aanvraag in te dienen stukken

De subsidie wordt digitaal aangevraagd door middel van een volledig ingevuld en digitaal ondertekend aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op de gemeentelijke website Nijmegen.nl.

 • 1.

  Samen met de aanvraag moeten ook digitaal aangeleverd worden:

 • a.

  een jaarrekening 2019 of jaarrekening 2020

 • b.

  een begroting 2021 en een actuele liquiditeitsprognose tot halverwege 2021. Met hierbij een toelichting waaruit blijkt dat als gevolg van COVID-19 het financiële tekort is ontstaan.

 • 2.

  Als het de eerste keer is dat er een subsidieaanvraag wordt ingediend tevens aanleveren:

 • a.

  een actueel rekeningafschrift;

 • b.

  de meest recente statuten (indien het een rechtspersoon betreft);

 • c.

  actueel exemplaar van het uittreksel van de Kamer van Koophandel (indien het een rechtspersoon betreft).

 

Artikel 8. Subsidieverplichtingen en verantwoording

Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van de NKS, gelden de volgende verplichtingen:

 • 1.

  Bij een besluit tot subsidieverlening worden aan de subsidieontvanger in ieder geval de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  De subsidieontvanger verleent alle medewerking aan evaluatie en monitoring

 • b.

  De subsidieontvanger meldt onmiddellijk iedere relevante wijziging ten opzichte van de gegevens die bij de aanvraag zijn overlegd. Wanneer blijkt dat de aanvrager alsnog subsidie van een andere partij ontvangt of als een eerder ingediend bezwaar wordt toegekend, is de aanvrager verplicht om dit te melden bij de gemeente. In bepaalde gevallen kan de gemeente dan besluiten om de verleende subsidie (gedeeltelijk) terug te vorderen.

 

Artikel 9. Toepasselijkheid NKS

De NKS is van toepassing voor zover daarvan in deze regeling niet uitdrukkelijk is afgeweken.

 

Artikel 10. Citeerartikel - Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling kan worden aangehaald als "Subsidieregeling Corona Sportfonds 2020’’.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2021; regeling heeft een tijdelijk karakter en is van kracht tot 30 juni 2021.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 8 december 2020.

de gemeentesecretaris

mr. drs. A.H. van Hout

de burgemeester

drs. H.M.F. Bruls