Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 94386Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Broekweg 34 te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten om de beslistermijn voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis te verlengen met een termijn van 6 weken.

De nieuwe uiterste beslisdatum betreft 3 mei 2021.

Ons kenmerk: 137017

Locatie(s)

Broekweg 34