Mandaatbesluit Tijdelijke wet maatregelen covid-19 gemeente Reusel-De Mierden

De burgemeester van Reusel-De Mierden,

 

Overwegende:

- dat op 13 november 2020 de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 is vastgesteld en bekendgemaakt;

- dat ik op grond van artikel 58u lid 3 en 4 van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 bevoegd ben tot het opleggen van een last onder bestuursdwang en last onder dwangsom;

- dat het wenselijk is toezichthouders en buitengewone opsporingsambtenaren mandaat te verlenen voor het opleggen van een last onder bestuursdwang of dwangsom en het geven van een schriftelijke aanwijzing.

 

Gelet op het bepaalde in hoofdstuk Va van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

 

BESLUIT:

 

 

 

  • 1.

    De toezichthouders van FeDa Security Solutions:

  • mandaat te verlenen voor het opleggen van een last onder bestuursdwang of dwangsom;

  • mandaat te verlenen voor het geven van een schriftelijke aanwijzing op grond van artikel 58k van de Wet publieke gezondheid.

Het mandaat geldt slechts voor zover wordt gehandeld conform de vigerende Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten op 23 maart 2021 te Reusel-De Mierden

De burgemeester,

Annemieke van de Ven

Naar boven