Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 92080Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen:

Ekstershoef te Schaijk; het aanleggen van een half-verhard wandelpad aan de buitenzijde van het nieuwbouwplan Ekstershoef te Schaijk (vergunning verzonden op 18 maart 2021)

Trentsedijk 7, 5411 ND Zeeland; het kappen van 13 berkenbomen (vergunning verzonden op 19 maart 2021)

Intrekking omgevingsvergunning (omgevingsvergunning beperkte milieutoets)

Pastoor van Winkelstraat 45 te Schaijk (dossiernummer MM-2021-0003):

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de omgevingsvergunning beperkte milieutoets hebben ingetrokken.

Voor: het houden van dieren

Locatie: Pastoor van Winkelstraat 45, 5374 BG Schaijk

Datum verzending: 22 maart 2021

U kunt de beschikking inzien gedurende zes weken na datum van verzending. Voor het inzien van de stukken moet een afspraak worden gemaakt.

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning:

Munstraat 3, 5374 PG Schaijk; het uitbreiden van de woning. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is met zes weken verlengd. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 15 maart 2021.

Hermanusweg 85, 5374 RW Schaijk; het herbouwen van een recreatiewoning. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is met zes weken verlengd. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 16 maart 2021.

Monseigneur Suijsstraat 23, 5375 AE Reek; het uitbreiden van de woning. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is met zes weken verlengd. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 18 maart 2021.

Udensedreef 14, 5374 RK Schaijk; het tijdelijk verlengen van de op 16 oktober 2020 verleende omgevingsvergunning (nr. HZ-2020-0134) voor het tijdelijk plaatsen van een pop-up barn. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is met zes weken verlengd. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 19 maart 2021.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.