Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2021, 91593BeleidsregelsWijziging Beleidsregel inzet netwerk Regeling Reductie energieverbruik Drentse gemeenten

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen,

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende wijziging van de Beleidsregel inzet netwerk Regeling Reductie energieverbruik Drentse gemeenten:

 

Artikel I Wijziging Beleidsregel

De Beleidsregel inzet netwerk Regeling Reductie energieverbruik Drentse gemeenten wordt als volgt gewijzigd:

 

A. In de aanhef en verder wordt een wijzigingen van de naam van deze beleidsregel ingevoegd, luidende:

Regeling inzet netwerk Regeling Reductie energieverbruik Drentse gemeenten.

 

B. Onder ‘Gelet op’ wordt de wettelijke grondslag gewijzigd, luidende:

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 3 Algemene subsidieverordening Hoogeveen 2021.

   

C. In artikel 1 onder c wordt de volgende wijziging ingevoegd, luidende:

Het jaartal 2021 wordt achter Algemene subsidieverordening ingevoegd.

 

D. In artikel 6 wordt in de aanhef de volgende wijziging ingevoegd, luidende:

Het artikel waarnaar verwezen wordt, wordt gewijzigd naar artikel 5 in plaats van artikel 6 ASV.

 

E. In artikel 10 wordt in het eerste lid de volgende wijziging ingevoegd, luidende:

De maand en het jaar: april, 2021 wordt gewijzigd naar januari, 2022.

 

F. In artikel 11 wordt in het tweede lid de volgende wijziging ingevoegd, luidende;

De maand maart wordt gewijzigd naar december.

 

Artikel II Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als Wijziging Beleidsregel inzet netwerk Regeling Reductie energieverbruik Drentse gemeenten.

 • 2.

  Deze wijziging treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

   

Aldus besloten in de collegevergadering van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 16 maart 2021.