Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2021, 91591BeleidsregelsWijziging Beleidsregel CV-verbeterbon particuliere woningeigenaren provincie Drenthe

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen,

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende wijziging van de Beleidsregel inzet netwerk Regeling Reductie energieverbruik Drentse gemeenten:

 

Artikel I Wijziging Beleidsregel

De Beleidsregel CV-verbeterbon particuliere woningeigenaren provincie Drenthe wordt als volgt gewijzigd:

 

A. In de aanhef en verder wordt een wijzigingen van de naam van deze beleidsregel ingevoegd, luidende:

Regeling CV-verbeterbon particuliere woningeigenaren provincie Drenthe

 

B.Onder ‘Gelet op’ wordt de wettelijke grondslag gewijzigd, luidende:

 

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 3 Algemene subsidieverordening Hoogeveen 2021.

   

C. In artikel 1 onder c wordt de volgende wijziging ingevoegd, luidende:

Het jaartal 2021 wordt achter Algemene subsidieverordening ingevoegd.

 

D. In artikel 5 wordt de volgende wijziging ingevoegd, luidende:

De maand maart wordt gewijzigd naar december.

 

E. In artikel 10 wordt in het tweede lid de volgende wijziging ingevoegd, luidende;

De maand maart wordt gewijzigd naar december.

Artikel II Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als Wijziging Beleidsregel CV-verbeterbon particuliere woningeigenaren provincie Drenthe.

 • 2.

  Deze wijziging treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten in de collegevergadering van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 16 maart 2021.