Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 9111Beschikkingen | afhandelingBekendmaking van het besluit om aan een aangifte van adreswijziging ingevolge de wet BRP geen gevolg te geven

 

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Sittard-Geleen besluiten om op grond van artikel 2.20 en artikel 2.60 Wet Basisregistratie Personen (BRP) geen gevolg te geven aan de aangifte van adreswijziging van de hieronder genoemde perso(o)n(en). Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het besluit om geen gevolg te geven aan een aangifte van adreswijziging te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

 

  • De heer J.F. van der Kraan, geboren op 12-07-1999.

 

Heeft u bezwaar?

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen. Dat kan op verschillende manieren.

Elektronisch (met DigiD )

Op www.sittard-geleen.nl (trefwoord bezwaar / bezwaarschrift) staat hoe u dit doet. Tip: zorg dat u de documenten die u eventueel wilt toevoegen aan uw bezwaarschrift digitaal beschikbaar heeft (pdf, Word of Excel). Een bezwaarschrift, gestuurd via e-mail, sms, Twitter e.d. kunnen wij niet in behandeling nemen.

Schriftelijk

Stuur uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard.

In uw bezwaarschrift vermeldt u uw naam en adres, de datum van uw bezwaar, de beslissing waartegen u bezwaar maakt, de reden(en) van uw bezwaar en uw handtekening. Zet op de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaarschrift’.

Fax

U kunt uw bezwaarschrift faxen naar nummer 046-4000039. Let er wel op dat het begin van de fax vóór twaalf uur ’s avonds op de laatste dag van de termijn binnen moet zijn.

Persoonlijk

U kunt uw bezwaarschrift persoonlijk afgeven bij de Stadswinkel, Markt 1, Geleen. U krijgt hierbij een officieel ontvangstbewijs.

Voorlopige voorziening

Is het belangrijk dat de uitvoering van het besluit direct tegengehouden wordt? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dit kan alleen als u ook al een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt deze voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, locatie Roermond, Sector Bestuursrecht. Het adres is postbus 950, 6040 AZ in Roermond. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het aanvragen van deze voorziening moet u griffierecht betalen. U kunt bij de rechtbank navragen hoeveel dat precies is.