Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2021, 88641BeleidsregelsSubsidieregeling Meedenken en Meedoen! 2021-2022

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel;

gelet op het bepaalde in artikel 3, artikel 5 en artikel 7, vierde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Beesel;

besluit

 • 1.

  vast te stellen de beleidsregel Subsidieregeling Meedenken en Meedoen! 2021-2022;

 • 2.

  in te trekken de beleidsregel Subsidieregeling Meedenken en Meedoen!, vastgesteld op 6 maart 2017.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel en de daarop berustende bepalingen verstaan we onder:

 • a.

  het college: college van burgemeester en wethouders van gemeente Beesel;

Alle andere begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die hierboven niet nader zijn omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening gemeente Beesel.

Artikel 2. Aan welke voorwaarden moet een activiteit voldoen?

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet de activiteit voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de activiteit is gericht op jeugdigen ( -9 maanden tot 24 jaar) hoofdzakelijk uit de gemeente Beesel;

 • de activiteit heeft betrekking op één of meerdere speerpunten in het jeugdbeleid (bijlage 1);

 • de activiteit zet in op de 3 kernbegrippen in het beleid; preventief, positief en samenwerking;

 • de activiteit is afgestemd op de behoefte van jeugdigen en ouders;

 • de activiteit is gericht op een groep inwoners, dus niet op het individu.

Artikel 3. Wie kan een aanvraag indienen?

 • Jeugdigen en hun ouders.

 • Instellingen, verenigingen en organisaties in samenwerking met jeugdigen en/ of ouders.

Artikel 4. Hoe kun je een aanvraag indienen?

In artikel 6 van de Algemene subsidieverordening gemeente Beesel staat welke stukken iemand bij een subsidieaanvraag moet voegen. Dit is niet nodig voor deze subsidieregeling.

De aanvrager kan voor deze regeling als volgt een aanvraag indienen:

 • a.

  Een brief met een beschrijving van de activiteit. Hieruit moet blijken hoe deze bijdraagt aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 2 van deze regeling.

 • b.

  Een begroting van inkomsten en uitgaven.

 • c.

  Alle overige documenten, die het college noodzakelijk acht.

Artikel 5. Wanneer kun je de aanvraag indienen?

Een aanvraag kan gedurende het gehele kalenderjaar worden ingediend.

Artikel 6. Subsidieplafond en verdeling van het budget

Voor de beleidsperiode 2017 – 2022 is in totaal een bedrag beschikbaar van € 100.000.

Voor de jaren 2021 en 2022 is per kalenderjaar een bedrag van maximaal € 25.000, het subsidieplafond, beschikbaar en het resterend niet gebruikt budget van € 14.000 van voorgaande kalenderjaren. Niet gebruikt budget schuiven we door naar het volgende kalenderjaar.

Aanvragen handelen we af op volgorde van binnenkomst. Als het subsidieplafond is bereikt, wijzen we de aanvraag af. Als de aanvrager ervoor open staat de activiteit in het volgende kalenderjaar te laten plaatsvinden, kan hij dan een nieuwe aanvraag indienen. Deze aanvraag heeft voorrang in het daaropvolgende jaar op voorwaarde dat hij meteen in het begin van het nieuwe kalenderjaar is ingediend.

Artikel 7. Afhandeling van de aanvraag

Aanvragen voor een subsidiebedrag van minder dan € 5.000 worden ambtelijk afgehandeld. Een besluit over aanvragen van € 5.000 of meer, neemt het college van B&W.

Artikel 8. Hoogte van het subsidiebedrag

 • 1.

  Als de aanvrager jeugdigen en hun ouders zijn geldt het volgende:

  • a.

   een aanvrager komt de eerste keer in aanmerking voor een subsidie van 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000 per aanvraag;

  • b.

   als de aanvrager vaker subsidie aanvraagt voor dezelfde activiteit dan verstrekken we een subsidie van maximaal 50% van de kosten met een maximum van €10.000.

 • 2.

  Als de aanvrager een organisatie, instelling of vereniging is geldt het volgende:

  • a.

   een aanvrager komt de eerste keer in aanmerking voor een subsidie van 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000 per aanvraag;

  • b.

   als de aanvrager vaker subsidie aanvraagt voor dezelfde activiteit dan verstrekken we een subsidie van maximaal 50% van de kosten met een maximum van €10.000.

In alle gevallen geldt dat loonkosten, reiskosten en consumptiekosten niet voor subsidie in aanmerking komen.

Artikel 9. Vaststelling van de subsidie

In aanvulling op artikel 14 lid 3 en artikel 16 lid 1van de Algemene subsidieverordening gemeente Beesel vragen wij om binnen 2 maanden na afloop van de activiteit de volgende stukken in te dienen:

 • a.

  een evaluatie van de activiteit;

 • b.

  een gespecificeerde opgave van alle werkelijke kosten en inkomsten;

 • c.

  alle overige documenten, die het college noodzakelijk acht.

Op basis hiervan stellen wij de subsidie definitief vast.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van een of meerdere artikelen in deze regeling. Het college zal dan duidelijk uitleggen waarom het afwijkt van de regeling.

Artikel 11. Inwerkingtreding, intrekking en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel halen we aan als “Subsidieregeling Meedenken en Meedoen! 2021-2022”.

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3.

  De ‘Subsidieregeling Meedenken en Meedoen!’ vastgesteld op 6 maart 2017, trekken we in op de datum genoemd in lid 2.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel in zijn vergadering van 2 februari 2021.

Rick Nillesen,

secretaris

Bob Vostermans,

burgemeester

Bijlage 1 Overzicht speerpunten jeugdbeleid per leefdomein

Speerpunten gezond en veilig opgroeien

 • Vroegsignalering

 • Gezonde leefstijl: gezonde voeding, overgewicht, beweging, eetstoornissen

 • Opvoedingsverlegenheid/ contact tussen jonge moeders stimuleren/ jonge ouders

 • Nieuwe gezinnen (statushouders)

 • Gedrags- en hechtingsproblematiek

 • Taal- en sociaal emotionele ontwikkeling

 • Scheidingsproblematiek

 • (Signalering) Kindermishandeling en huiselijk geweld

 • Pestgedrag (waaronder cyberpesten)

 • Social media

 • Druk op kinderen/ beroep op flexibiliteit van kinderen

 • Middelengebruik

 • Stemming (angsten en depressies)

 • Mantelzorg

 • Preventie gehoorschade

 • Benadering vanuit het systeem (bv opa’s en oma’s)/ oudergericht

 • Inzet jeugdhulp 18 – 24 jaar

 • Vandalisme; vernielingen bij onder andere de scholen

Speerpunten een goede voorbereiding op de toekomst

 • Ouderbetrokkenheid, ook inzet op grootouders, vaak dezelfde ouders, ouder vinden het soms te veel, hebben het te druk.

 • Doorgaande leerlijn

 • Passend onderwijs/ maatwerk in MBO

 • Preventie ziekteverzuim

 • Deskundigheidsbevordering basisvoorzieningen

 • Aandacht voor gezondheidsrisico’s en gezondheidsbevordering basisvoorzieningen

 • Afstemming onderwijs – jeugdbeleid

Speerpunten talentontwikkeling in de gemeenschap

 • Gezonde leefstijl: gezonde voeding, overgewicht, beweging, eetstoornissen

 • Druk op kinderen/ beroep op flexibiliteit van kinderen

 • Breed en passend aanbod voor ieder kind

 • De rol van de vereniging in de samenleving