Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2021, 88252Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning project Schelkensbeek fase II in het buitengebied van Reuver en Belfeld

Op 19 maart 2021 is Waterschap Limburg de omgevingsvergunning verleend voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden voor het project Schelkensbeek fase II in het buitengebied van Reuver (gemeente Beesel) en Belfeld (gemeente Venlo). De omgevingsvergunning voorziet in de realisatie van diverse maatregelen in het ter plaatse aanwezige watersysteem van de Schelkensbeek, de Vuilbeek, en de Gansbeek om beter bestand te zijn tegen extreme klimatologische omstandigheden (besluit verzonden 19-03-2021).

Inzage en inwerkingtreding

De verleende omgevingsvergunning ligt gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage aan de klantenbalie van het gemeentehuis in Reuver. In verband met de coronamaatregelen vragen wij u voor de inzage van de verleende omgevingsvergunning eerst een afspraak te maken met dhr. T. van Loon, Team Afval en Duurzaamheid, bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente Beesel, 077-4749292.

De verleende omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop zij is bekendgemaakt.

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK in Reuver. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat uw naam, adres, dagtekening, het besluit waartegen het gericht is en de reden waarom u bezwaar maakt.

Voorlopige voorziening bezwaar

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Als u een spoedeisend belang heeft en u bent belanghebbende, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter, Postbus 950, 6040 AZ in Roermond. Voor een procedure bij de Rechtbank moet u griffiegeld betalen.