Gemeenteblad van Meierijstad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MeierijstadGemeenteblad 2021, 87283Overige besluiten van algemene strekkingTijdelijke subsidieregeling Kunst- en Cultuurfonds Pop-up 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad;

 

Overwegende dat:

 

 • Covid-19 tot schade heeft geleid in de kunst- en cultuursector in zijn algemeenheid, de lokale culturele infrastructuur in Meierijstad en in het bijzonder bij de makers zoals lokale zelfstandig kunstenaars en musici;

 • Daarvoor door het rijk aan de gemeente een aanvullende bijdrage is verstrekt voor het compenseren van Coronaschade binnen de kunst- en cultuursector voor 2021;

 • Deze bijdrage in de vorm van een projectsubsidie kan worden verleend onder de voorwaarden dat het project tot vernieuwing en verbinding leidt en/of bijdraagt aan Inclusiviteit en/of eenzaamheid voorkomt.

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 maart 2021;

Gelet op artikel 156 van de gemeentewet;

Gelet op artikel 3 van de ‘Algemene subsidieverordening Meierijstad 2018’;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de

Tijdelijke subsidieregeling Kunst- en Cultuurfonds Pop-up 2021

Artikel 1 Hoofddoel van deze subsidieregeling

Het doel van deze subsidieregeling is het ondersteunen en stimuleren van professionele makers uit de gemeente Meierijstad, die als gevolg van het Corona-virus geen activiteiten en projecten kunnen uitvoeren.

 

Artikel 2 Definities

Aanvraagperiode: De periode waarin aanvragen in behandeling worden genomen en worden beoordeeld.

Aanvrager: Een natuurlijke- of rechtspersoon die een aanvraag om subsidie indient.

ASV: Algemene Subsidie Verordening gemeente Meierijstad 2018.

College: Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad.

Kunst: Alle kunstdisciplines en combinaties ervan.

Project: Een op zichzelf staande activiteit op het gebied van kunst en cultuur met duidelijk begin en eindpunt, die 2021 plaatsvindt in de gemeente Meierijstad.

Subsidieplafond: Het bedrag dat tijdens een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor deze subsidieregeling, zoals nader aangeduid in artikel 7.

 

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor projecten op het gebied van kunst en cultuur, die voldoen aan de volgende criteria:

 • 1

  de projecten worden uitgevoerd door professionele kunstenaars die zijn gevestigd in Meierijstad en die als zodanig zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • 2

  de projecten zijn afgerond vóór 31 december 2021.

 • 3

  de projecten staan in het teken van vernieuwing en verbinding op cultureel gebied en hebben een organisatorische kwaliteit.

 • 4

  de projecten hebben een link met gemeentelijke doelstellingen op het gebied van kunst en cultuur, het voorkomen van eenzaamheid en op het gebied van Inclusiviteit. Met name is van belang dat het project toegankelijk is en dat iedereen mee moet kunnen doen.

 • 5

  de projecten dienen te zijn gericht op de inwoners van Meierijstad.

 

Artikel 4 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van eventuele bijdragen van derden en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project.

 • 2

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten die door de subsidieontvanger zijn gemaakt vóór die indiening van de aanvraag en die enkel dienen voor loonverlies als gevolg van Corona.

 

Artikel 5 Hoogte subsidie

De subsidie is gelijk aan 100% van de subsidiabele kosten, doch bedraagt maximaal € 5.000 per aanvrager.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

Een aanvraag kan, naast de in de ASV genoemde gronden, wordt afgewezen:

 • 1

  als deze niet voldoet aan deze regeling of aan de ASV;

 • 2

  voor zover de aanvrager een aanvraag indient voor een bedrag hoger dan € 5.000;

 • 3

  het project qua inhoud en/of kwaliteit te weinig onderscheidend is van

a. het bestaande cultureel aanbod in de gemeente Meierijstad of;

b. reguliere activiteiten waarvoor de aanvrager al subsidie ontvangt of waarover de aanvrager met de gemeente Meierijstad al subsidieafspraken heeft;

 • 4

  als op het moment van de ontvangst van de aanvraag het subsidieplafond is overschreden;

 • 5

  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • 6

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde;

 • 7

  de activiteiten een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap hebben.

 

Artikel 7 Subsidieaanvraag

 • 1

  Aanvragen kunnen tot 1 oktober 2021 worden ingediend. Aanvragen ingekomen na deze datum worden niet in behandeling genomen.

 • 2

  Per natuurlijke- of rechtspersoon wordt maar een aanvraag in behandeling genomen.

 • 3

  Een aanvraag wordt gericht aan het college, ondertekend door een door de organisatie bevoegd persoon of orgaan. Bij de aanvraag wordt tenminste bijgevoegd:

a. Een projectplan;

b. Een begroting met toelichting;

c. De gevraagd subsidie.

 

Artikel 8 Subsidievaststelling

 • 1

  Subsidies worden bij een toekenning direct vastgesteld.

 • 2

  Binnen 8 weken na afloop van de activiteiten of het project wordt een verantwoording ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bevat tenminste:

a. een inhoudelijk verslag van de activiteiten of het project;

b. het bereikte resultaat.

 

Artikel 9 Subsidieplafond

 • 1

  Het subsidieplafond bedraagt € 50.000.

 • 2

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 4

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

   

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1

  Deze subsidieregeling gaat in op de eerste dag na de van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2021.

 • 2

  Deze regeling is van toepassing op het jaar 2021.

 • 3

  Deze subsidieregeling vervalt op 31 december 2021.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 maart 2021.

De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms-Wils RA,

De burgemeester,

Ir. C.H.C. van Rooij

 

Toelichting Tijdelijke subsidieregeling Kunst en Cultuurfonds Pop-up 2021

Algemeen

De kunst- en cultuursector is zwaar getroffen door het Corona-virus. Theaters, culturele centra, centra voor cultuureducatie, de bibliotheken, de musea zijn een groot deel van 2020 en in 2021 dicht (geweest). Zelfstandig beeldend kunstenaars, musici, dansers en andere makers werden geconfronteerd met een afname van activiteiten of zelfs een abrupte beëindiging van de vraag naar werk. De gehele culturele infrastructuur stond en staat onder een enorme spanning. Ook in Meierijstad is dit voelbaar. Het rijk heeft zowel in 2020 en 2021 een extra bijdrage verstrekt ter ondersteuning van de lokale culturele kunst- en cultuursector, waartoe ook deze makers behoren.

Naast deze rijksbijdrage zijn er landelijk regelingen van kracht zoals TOZO (tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers), TVL (tijdelijke tegemoetkoming vaste lasten) en TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). De meeste zelfstandig kunstenaars, musici en dansers komen hiervoor niet of nauwelijks in aanmerking, omdat het vaak eenpitters zijn of omdat het inkomen van de partner meetelt. Een groot deel van deze doelgroep kan niet terugvallen op voldoende steun om hun activiteiten in de kunst- en cultuursector te continueren.

Deze regeling is juist bedoeld om deze doelgroep zelfstandige makers uit Meierijstad te ondersteunen en te stimuleren met hun activiteiten en door te gaan met hun werk. Met een gemeentelijke bijdrage kan mogelijk een nieuw project worden gestart, waardoor de maker wordt gestimuleerd haar of zijn culturele activiteiten voort te zetten.

Toelichting op artikel 1 Hoofddoel van de subsidieregeling

Deze regeling moet makers uit Meierijstad in de Corona tijd ondersteunen en stimuleren bij vernieuwende en verbindende projecten. Binnen deze regeling kan tot en met € 5.000 eenmalig subsidie worden aangevraagd

Toelichting op artikel 3 Subsidiabele activiteiten en projecten

Lid 2 De uitvoering van het project moet in 2021 plaatsvinden.

Lid 3 Het project moet aantoonbaar vernieuwend zijn t.o.v. de bestaande activiteiten en projecten in Meierijstad. Daarnaast moet in het projectplan helder worden gemaakt dat het georganiseerd kan worden en dat de kwaliteit aanwezig om het project tot een goed einde te brengen.

Lid 4 Wij willen graag projecten ondersteunen die een (sterke) link hebben met de gemeente Meierijstad. De activiteiten en de projecten moeten een relatie hebben gemeentelijke doelen zoals het voorkomen van eenzaamheid en de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. De Inclusiviteit van het project is van groot belang.

Lid 5 Daarnaast moeten de activiteiten vooral zijn gericht op c.q. toegankelijk zijn voor de inwoners van Meierijstad,

Toelichting op artikel 6 Weigeringsgronden

Lid 3 Indien de activiteit of het project niet in de gemeente Meierijstad plaatsvindt is dit een weigeringsgrond omdat er dan geen sprake is van een organisatorische link met de gemeente Meierijstad. Het is een voorwaarde dat de inhoud van het project leidt tot verbinding van mensen, groepen, kernen, andere organisaties of anderszins.

Lid 4 De activiteit of het project moet zich duidelijk onderscheiden van het regulier aanbod van andere aanbieders. Bijvoorbeeld: Een cursus etsen met het doel kernen van Meierijstad in beeld te brengen is geen onderscheidende activiteit, omdat deze cursus ook wordt aangeboden door andere instellingen of zelfstandig kunstenaars.

Een activiteit of project waarvoor eerder subsidie is ontvangen, of via de werkgever van de maker plaatsvindt of waarvoor op een andere manier ondersteuning van de gemeente is verkregen, komt niet in aanmerking voor een bijdrage op grond van deze regeling. Bijvoorbeeld: Een zelfstandig docent die dansles geeft bij Phoenix cultuur en daarvoor een honorarium krijgt kan niet voor eenzelfde activiteit een bijdrage ontvangen uit deze regeling.

Lid 5 Indien het subsidieplafond is bereikt wordt geen subsidie meer verleend. Dus op het moment dat een aanvraag wordt ontvangen en het subsidieplafond van € 50.000 is besteed, wordt de aanvraag afgewezen.

Toelichting op artikel 9 Subsidieplafond

Voor de uitvoering van deze regeling is een totaalbedrag beschikbaar van maximaal.€ 50.000 voor 2021. Toekenning vindt plaats op basis van volgorde binnenkomst.