Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 86758Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan ‘Achterweg 90, Nieuwe Wetering’ (zaaknr. 41166)

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat met ingang van donderdag 25 maart 2021 gedurende zes weken het bestemmingsplan ‘Achterweg 90, Nieuwe Wetering’ als ontwerp ter inzage ligt.

Locatie en projectinhoud

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op Achterweg 90 te Nieuw Wetering. Deze grond staat kadastraal bekend als gemeente Alkemade, sectie B, nummers 6284 en 5326. Het voornemen is om een appartementencomplex bestaande uit acht appartementen te realiseren en twee twee-onder-een-kapwoningen. In totaal 10 woningen.

Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder De Omgevingsdienst West-Holland heeft een ontwerpbesluit genomen om hogere waarden vast te stellen op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh), vanwege het wegverkeer op de rijksweg A4. Ten behoeve van de nieuwe woningen is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh vanwege wegverkeerslawaai wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft het voornemen hogere waarden vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai van de rijksweg A4 van maximaal 53 dB, zodat voor dit specifieke bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen, met uitzondering van de overeenkomst, van 25 maart 2021 t/m 5 mei 2021 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Het bestemmingsplan kan gedurende de openingstijden digitaal worden ingezien in de publieksruimte van het gemeentehuis van Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, adviseren wij u vooraf een afspraak te maken via www.kaagenbraassem.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.BPACHTERWEG90-ONT1.

Hoe kunt u reageren?

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan eenieder (bij voorkeur schriftelijk) een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. U kunt uw brief richten aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem en opsturen naar Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen of uw zienswijze indienen via het e-formulier op onze website (https://www.kaagenbraassem.nl/Bestuur_en_organisatie/Regelgeving/Zienswijze_ontwerpbestemmingsplan_indienen). Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om een mondelinge reactie in te brengen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Kaag en Braassem.

Algemene informatie

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit ontwerpbestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar via info@kaagenbraassem.nl of 071-3327272. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.