Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2021, 86674VerordeningenNadere regel tot wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen

Het college van burgemeester en wethouders van Groningen;

 

Gezien het voorstel van 16 maart 2021

 

Gelet op:

 • -

  artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2019

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende Nadere regel tot wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen

Artikel I Wijziging Nadere regels

De Nadere regels subsidies gemeente Groningen worden gewijzigd als volgt:

 • A.

  In Deel 1 – Algemeen komt voor de subtitel ‘Indieningsvereisten en procedureregels’ “Paragraaf 1.1” te staan

 • B.

  Na paragraaf 1.1. wordt een nieuwe paragraaf 1.2. toegevoegd met als titel:

  Risicoprofiel en fonds subsidies gemeente Groningen

 • C.

  In paragraaf 1.2 worden de volgende artikelen opgenomen:

  Artikel 5 Samenwerkingspartner en fonds subsidies gemeente Groningen

  • 1.

   Ter nadere invulling van artikel 19 lid 2 van de ASV kan het college in het kader van de beoordeling van de subsidievaststelling toestaan dat een instelling het behaalde resultaat op door de gemeente verleende subsidie(s) mag doteren aan het eigen vermogen. De gemeente beoogt hiermee te voorzien in de risico’s in de bedrijfsvoering en draagt hiermee bij in de continuïteit van de relatie.

  • 2.

   Deze regeling is voorbehouden aan relaties/instellingen waarmee een langdurige(r) subsidierelatie bestaat dan wel wordt beoogd, zijnde een zogeheten samenwerkingspartner, die:

   • -

    gedurende tenminste 3 opeenvolgende kalenderjaren een subsidie heeft ontvangen van tenminste € 100.000,- waarbij voor bestaande relaties geldt dat in deze jaren is voldaan aan de verplichtingen zoals opgenomen in artikel 16 lid 3 of lid 4 van de ASV;

    en

   • -

    bij welke het aandeel van de gemeentelijke subsidie in het totaal van de baten in de geconsolideerde jaarrekening tenminste 25% en maximaal 75% bedraagt.

  • 3.

   Dotaties aan het weerstandsvermogen zijn uitsluitend met instemming van het college mogelijk in het “fonds subsidies gemeente Groningen”. Wij definiëren dit fonds zoals bedoeld in richtlijn 640 inzake de verslaglegging van organisaties zonder winststreven.

   Wij stellen tenzij anders overeengekomen geen beperkingen aan de hoogte van de jaarlijkse dotatie anders dan dat deze uitsluitend mogelijk zijn indien het totale beschikbare weerstandsvermogen lager is dan het totaal van het vastgestelde risicoprofiel.

 • Artikel 6 Risicoprofiel en weerstandsvermogen

  • 1.

   Toepassing van bovenstaand artikel kan alleen plaatsvinden op basis van een door het college vastgesteld risicoprofiel. In dit door de samenwerkingspartner op te stellen document is kwalitatief beschreven en cijfermatig in relatie tot het beschikbare weerstandsvermogen uitgewerkt:

   • -

    welke risico’s er mogelijk zijn;

   • -

    wat de kansen van intreding zijn;

   • -

    en wat de mogelijke impact per omschreven risico is als deze zich daadwerkelijk voordoet. Het gemeentelijke risico kan nooit hoger zijn dan de jaarlijkse subsidie.

    Het college treedt zo nodig in overleg met de instelling over het aangeleverde risicoprofiel.

  • 2.

   Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd zoals omschreven in artikel 373 boek 2 BW vermeerderd met de bestemmingsfondsen (voor zover het hier geen toekomstige uitvoeringsverplichtingen betreffen) en de voorzieningen voor zover betrekking hebbende op personeel, zoals o.a. ziekte en reorganisatie.

  • 3.

   Als subsidiabel risico wordt in ieder geval aangemerkt voor een periode van 12 maanden de in de tariefstelling begrepen overhead.

  • 4.

   Als niet subsidiabele risico’s worden in ieder geval benoemd:

   • -

    directe uitvoeringskosten personeel als gevolg van reorganisatie;

   • -

    risico’s op niet door de gemeente gesubsidieerde activiteiten;

   • -

    inhaalafschrijvingen als gevolg van het beëindigen van de subsidie activiteit.

  • 5.

   Instellingen die een beroep doen op de relevante bepalingen zoals bovenstaand, dienen dat verzoek gelijktijdig met de aanlevering van het risicoprofiel te doen bij de jaarlijkse tussenrapportage over desbetreffend subsidiejaar. Later ingediende verzoeken worden betrokken bij de vaststelling van de subsidie in het volgende kalenderjaar.

  • 6.

   De beoordeling van bovenstaand verzoek vindt plaats in het kader van de subsidievaststelling ingevolgde de artikelen 16 en 17 van de ASV.

  • 7.

   Een voorstel van de instelling om een onttrekking te doen aan het fonds subsidies gemeente Groningen vereist toestemming van het college.

  • 8.

   Bij beëindiging van de activiteiten en/of liquidatie van de instelling, dan wel indien het eigen vermogen tussentijds een zodanige hoogte heeft verkregen dat daarmee in de geformuleerde risico’s kan worden voorzien, valt het fonds subsidies gemeente Groningen ingevolge artikel 10 ASV geheel of gedeeltelijk toe aan de gemeente.

 • Artikel 7 Bevoegdheid college en slotbepaling

  • 1.

   In bijzondere gevallen kan het college gemotiveerd afwijken van de voorgaande bepalingen.

  • 2.

   Voorgaande artikelen zijn niet van toepassing op de instellingen Groninger Forum en Stichting WIJ met wie de gemeente separate en maatgerichte afspraken heeft gemaakt (raadsbesluiten).

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 

Aldus besloten in de collegevergadering van 16 maart 2021

burgemeester,

Koen Schuiling

secretaris,

Christien Bronda