Agenda raadsvergadering

 

 •  

Datum : 31 maart 2021

 •  

Tijdstip : 19:30 uur

 •  

Locatie : digitaal

 •  

Voorzitter : F. Veenstra

 •  

Griffier : H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

1.

Opening, vaststellen agenda en mededelingen

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

 •  

 

2.

Vragenhalfuur

Dit gebeurt schriftelijk.

 •  

 

3.

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 2 en 3 maart 2021 en toezeggingen- en vragenlijst

Voorstel:

 • a.

  de besluitenlijst vaststellen;

 • b.

  de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen;

 • c.

  lijst moties en amendementen.

 •  

 

4.

Debat

 •  

 

5D.

Parkeerproblematiek Bantegaplein Lemmer

Geagendeerd op verzoek van de fractie NCPN.

Over dit agendapunt wordt geen besluit gevraagd.

 •  

 

6D.

Keuzedocument uitvoering Participatiewet in Fryslân-West

Voorstel:

 • 1.

  Het keuzedocument Voor iedereen een zinvol leven, visie op de Participatie(wet) in Fryslân-West vast te stellen.

 • 2.

  De gezamenlijke gemeentelijke visie, missie en ambitie op uitvoering van de Participatiewet in de GR Fryslân West vast te stellen zoals beschreven in hoofdstuk 4 van bijgaande notitie.

 • 3.

  De koers van de ontwikkeling van Empatec naar een Werkleerbedrijf te onderschrijven.

 • 4.

  Te onderschrijven dat tot de doelgroep van het Werkleerbedrijf worden gerekend:

  • a.

   inwoners behorend tot de categorie Perspectiefrijk en

  • b.

   inwoners behorend tot de categorie Van Waarde voor zover het de Voorziening Beschut Werken betreft.

 • 5.

  Te onderschrijven dat de intake voor de doelgroep Perspectiefrijk op uniforme werkwijze door de gemeente wordt georganiseerd in samenwerking met het Werkleerbedrijf.

 • 6.

  Te onderschrijven dat de bepaling van loonwaarde en beoordeling van competenties voor de doelgroep Perspectiefrijk centraal wordt gefaciliteerd door het Werkleerbedrijf.

 • 7.

  Te onderschrijven dat de GR ,na overleg met de NV, een bedrijfsplan/businesscase maakt op basis van de in hoofdstuk 9 van bijgaande notitie aangegeven kaders en de hiervoor onder 1 t/m 5 genoemde punten.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 1 2 B.

 •  

 

7 D.

Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit 2021

Voorstel: De in de brief van Hûs en Hiem van 4 december 2020 over welstandsadvisering en monumentenzorg genoemde personen, te ontslaan en te (her-) benoemen als leden van Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2021.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 1 3 B.

 •  

 

8 D.

Aanpak perspectiefnota 2022-2025/programmabegroting 2022-2025

Voorstel: De perspectiefnota 2022-2025 en de programmabegroting 2022-2025 uit te werken volgens scenario 2.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 14B.

 •  

 

9 D.

Financiële Verordening 2020

Voorstel: de Financiële Verordening 2020 vast te stellen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 15B.

 •  

 

10 D.

Vergaderstructuur/Reglement van Orde 2021

Voorstel:

 • 1.

  In te stemmen met het voorstel voor een nieuwe vergaderstructuur.

 • 2.

  Het Reglement van Orde voor de vergaderingen, bijeenkomsten en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van de gemeente De Fryske Marren 2021 vast te stellen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 16B.

 •  

 

11.

Beslút

 •  

 

12B.

Keuzedocument uitvoering Participatiewet in Fryslân-West

Voorstel: zie agendapunt 6D.

 •  

 

1 3 B.

Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit 2021

Voorstel: zie agendapunt 7D.

 •  

 

14B.

Aanpak perspectiefnota 2022-2025/programmabegroting 2022-2025

Voorstel: zie agendapunt 8D.

 •  

 

15B.

Financiële Verordening 2020

Voorstel: zie agendapunt 9D.

 •  

 

16B.

Vergaderstructuur/Reglement van Orde 2021

Voorstel: zie agendapunt 10D.

 •  

 

1 7 .

Sluiting

 •  

 

 •  

 

Stukken

De voorstellen die worden behandeld in deze vergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis en op de servicepunten in de gemeente De Fryske Marren. Ook kunt u de stukken vinden op de website: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

 

Raadsvergadering live volgen

In de raadszaal worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze worden live uitgezonden via onze webcast www.defryskemarren.nl/gemeenteraad en kunnen ook achteraf worden bekeken.

 

 

Naar boven