Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 86498Beschikkingen | afhandelingBesluit intrekken omgevingsvergunning (uitgebreid), Burgemeester Mollaan 1a te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat een omgevingsvergunning is ingetrokken voor zover deze betrekking heeft op de opslag en de verkoop van LPG aan consumenten door BP Voldijn.

Ons kenmerk: 119318

Locatie(s)

Burgemeester Mollaan 1a

Verzenddatum besluit

18 maart 2021

Beroepsmogelijkheid

Tegen besluiten die zijn voorbereid met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure staat rechtstreeks beroep open. Tegen deze besluiten kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd beroep worden ingesteld bij de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de gestelde beroepstermijn. In het geval u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Beroep is in beginsel alleen mogelijk voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan.