Rectificatie Publicatienummer gmb-2021-74618 Aanwijzingsbesluit honden losloop- en verbodsgebieden gemeente West Maas en Waal 2020 

Het college van burgemeester en wethouders van West Maas en Waal;  

 

gelet op de artikelen 2:57 en 2:58 van de Algemene Plaatselijke Verordening West Maas en Waal en de Algemene wet bestuursrecht;  

 

overwegende dat:  

het mogelijk is op grond van artikelen 2:57 tweede lid en 2:58 derde lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente West Maas en Waal honden losloop- en verbodsgebieden in gemeente West Maas en Waal aan te wijzen;  

 

met het oog op de uitvoering van de APV het college een aanwijzingsbesluit moet vaststellen, alvorens de aanwijzing als bedoeld in artikelen 2:57 tweede lid en 2:58 derde lid van de APV van kracht is;  

 

dat in januari 1998 het college besloten heeft om de overlast vanwege honden terug te dringen door onder andere losloopgebieden en uitlaatplaatsen aan te wijzen; 

 

dat de eerder aangewezen gebieden en uitlaatplaatsen succesvol zijn gebleken en met dit besluit één extra uitlaatplaats, één losloopgebied met opruimplicht en  toegevoegd wordt. Wegens ruimtelijke ontwikkelingen zijn vier bestaande uitlaatplaatsen verdwenen en naar een andere locatie verplaatst.  

 

onder andere de volgende belangen worden afgewogen bij het vaststellen van de losloopgebieden voor honden: schade, hinder, overlast en gevaar voor de verkeersveiligheid door honden dient zoveel als mogelijk beperkt of voorkomen te worden. 

 

 

 

besluit: 

vast te stellen het aanwijzingsbesluit honden losloop- en verbodsgebieden gemeente West Maas en Waal 2020 en daarbij de gebieden zoals hieronder aangegeven en op de bij dit besluit behorende kaart;  

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:  

Verbodsgebied: een omgeving als bedoeld in artikel 2 en bijgevoegde kaart, waar het verboden is om een hond te laten verblijven of te laten lopen zoals aangeduid in de bijgaande bijlage alsmede een gebied dat tijdelijk door het college is aangewezen als verbodsgebied;  

Hondenuitlaatplaats: een door het college aangewezen omgeving als bedoeld in artikel 3 en bijgevoegde kaart waar de eigenaar of houder van een hond diens hond kan laten loslopen waarbij het opruimen van de hondenuitwerpselen niet verplicht is; 

Losloopgebied: een door het college aangewezen omgeving als bedoeld in artikel 3 en bijgevoegde kaart waar de eigenaar of houder van een hond diens hond kan laten loslopen waarbij het opruimen van hondenuitwerpselen verplicht is;   

Bijlage: de kaart, die aan dit besluit is toegevoegd, waarop hondenuitlaatplaatsen en losloopgebieden zijn aangeduid voor de gemeente, waarop het besluit betrekking heeft.  

 

Artikel 2 Verbodsgebied

Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen in speeltuinen, zandbakken en speelweiden.  

Indien de omstandigheden op een in lid 1 genoemde plaats zodanig zijn dat een openbare groenvoorziening of een natuurlijk omgeving wordt aangetast dan wel sprake is van een dermate hoge concentratie van hondenuitwerpselen waardoor er voor bewoners in de directe buurt van uitlaatplaatsen stankoverlast ontstaat dan wel dat gevreesd moet worden voor de volksgezondheid, kan het college een uitlaatplaats of een losloopgebied tijdelijk aanwijzen als verbodsgebied; 

Het tijdelijke verbod wordt in ieder geval opgeheven wanneer door of namens het college maatregelen zijn genomen waardoor de situatie in het gebied genormaliseerd is.  

 

Artikel 3 Hondenuitlaatplaatsen (zonder opruimplicht)

Het is de eigenaar of houder van een hond toegestaan diens hond te laten loslopen - mits onder appèl - in de volgende hondenuitlaatplaatsen (één en ander conform bijlage): 

Alphen: 

Heuvelstraat; 

Kerkdijk; 

Het Gement. 

Beneden-Leeuwen: 

Fazantstraat; 

Heideakkerweg; 

Ringkade; 

Tulpstraat. 

Boven-Leeuwen: 

Groenewoud. 

Dreumel: 

DonJon; 

Wilhelminastraat; 

Wamel: 

Grachtstraat; 

Stationsstraat. 

Maasbommel: 

Dr. Buijsstraat; 

Lukepad. 

 

Artikel 4 Losloopgebied (met opruimplicht)

Het is de eigenaar of houder van een hond toegestaan dienst hond te laten loslopen – mits onder appèl -  in het volgende losloopgebied (één en ander conform bijlage): 

Beneden-Leeuwen:  

Speelseveld.  

 

Artikel 5 Hondenuitwerpselen opruimen

In heel West Maas en Waal, met uitzondering van de hondenuitlaatplaatsen, geldt dat de eigenaar of houder van een hond verplicht is de uitwerpselen van diens hond op te ruimen.  

Het deponeren van hondenuitwerpselen in een algemene afvalbak, de eigen mini restafvalcontainer of een ondergrondse restafvalcontainer is toegestaan.  

 

Artikel 6 Slotbepalingen

Dit besluit wordt aangehaald als: aanwijzingsbesluit honden losloop- en verbodsgebieden gemeente West Maas en Waal 2020. 

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.  

 

 

 

 

Aldus besloten en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Maas en Waal in de vergadering van 25 februari 2021. 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

P.G. (Perry) Arissen 

gemeentesecretaris 

              

 

V.M. (Vincent) van Neerbos 

burgemeester 

 

 

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit bekend is gemaakt (op 10 maart 2021 bekend gemaakt) bezwaar maken tegen dit besluit. Om bezwaar te maken dient u een bezwaarschrift in. Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met het besluit. U stuurt uw brief naar Burgemeester en Wethouders van West Maas en Waal, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen.

 

In het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 Algemene wet bestuursrecht het volgende staan:

- uw naam en adres;

- de datum van uw bezwaarschrift;

- omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Als het mogelijk is stuurt u een kopie van het besluit;

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening.

 

Voorlopige voorziening aanvragen

Heeft u bezwaar gemaakt? Dan moet u wachten op de beslissing van het bestuursorgaan. In sommige gevallen kunt u daar niet op wachten. U kunt dan bij de rechter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter.

 

U dient uw verzoek in bij de Rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Meer informatie hierover ontvangt u van de rechtbank.

 

 

 

Naar boven