Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 84091Beschikkingen | afhandelingGemeente Vaals - verlening omgevingsvergunning - uitvoeren van werk of werkzaamheden (het uitbreiden van een regenwaterbuffer) - Cottesserweg (ongenummerd), Vijlen

 • II.

  BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt bekend gemaakt, dat Burgemeester en Wethouders hebben besloten:

 • -

  Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitvoeren van werk of werkzaamheden (het uitbreiden van een regenwaterbuffer) op het perceel Cottesserweg (ongenummerd) te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 87 met de activiteiten:

  -Uitvoeren van werk of werkzaamheden

(besluit 09-03-2021, verzonden 10-03-2021);

Bezwaar

Tegen genoemd besluit ( onder I ) kunnen belanghebbenden die hierdoor rechtstreeks in hun belang zijn getroffen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende termijnen:

 • -

  Als geen verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na deze bekendmaking

 • -

  Als een verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na verzending van het besluit.

Tevens kunnen belanghebbenden de president van de Rechtbank Limburg, team Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder is begrepen schorsing) te treffen.

Inzage:

Dit besluit kan door iedereen gedurende de termijn dat bezwaren kunnen worden ingediend ter inzage aangevraagd worden via info@vaals.nl.