Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 84047Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Koekampweg 1a, 5374 PD Schaijk; het bouwen van een carport (aanvraag ontvangen op 5 maart 2021)

De Peel 1, 5411 VD Zeeland; het kappen van een houtwal (aanvraag ontvangen op 9 maart 2021)

Ontvangen sloopmeldingen:

’t Erf 3, 5374 AT Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een woning (melding ontvangen op 8 maart 2021)

Reekseweg 6, 5411 RB Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende dakgolfplaten van 2 schuren en asbesthoudende golfplaten van een gevel van een schuur (melding ontvangen op 8 maart 2021)

Rijksweg 19a, 5374 RA Schaijk; het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot uit de woning (melding ontvangen op 8 maart 2021)

Kerkstraat 60, 5411 BC Zeeland; het slopen van een horecapand met asbesthoudende dakgolfplaten en asbesthoudende onderdelen en schuur (melding ontvangen op 8 maart 2021)

Luijtenbroek 24, 5374 RV Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van een recreatiewoning (melding ontvangen op 9 maart 2021)

Ontvangen milieumelding:

Rijksweg 33, 5374 RA Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het starten (het op maat kasten maken) van een bedrijf (melding ontvangen op 9 maart 2021)

Ontvangen intrekkingsverzoek:

Reekseweg 7, 5411 RB Zeeland; het gedurende een periode van maximaal 4 jaar tijdelijk gebruiken van landbouwgrond als parkeerterrein en het wijzigen van de routing van de auto's (aanvraag is op 8 maart 2021 ingetrokken)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen:

Voermanstraat 23 en 25, 5375 CA Reek; het bouwen van een bedrijfswoning (huisnummer 25) en een praktijkruimte (huisnummer 23) (vergunning verzonden 9 maart 2021)

Linnenstraat 26, 5411 AJ Zeeland; het bouwen van een woning (vergunning verzonden op 9 maart 2021)

Van der Heijdenstraat 24, 5374 BW Schaijk; het verbouwen van de woning (vergunning verzonden op 11 maart 2021)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoeken om omgevingsvergunning:

Vensteeg 11, 5411 AR Zeeland; het maken van 3 extra slaapkamers ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is verlengd met 6 weken. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 11 maart 2021.

Palmstraat 8, 5374 PC Schaijk; het vervangen van een toiletgebouw op een kampeerterrein. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is verlengd met 6 weken. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 12 maart 2021.

Vergunning op grond van de Leegstandswet:

In den Bogerd 22 en In den Bogerd 26, 5374 HG Schaijk; vergunning is verleend voor tijdelijke verhuur (periode van 2 jaar) van de woningen.

Dit besluit is verzonden op 12 maart 2021.

Huisnummerbesluiten:

Vaststelling nummeraanduidingen:

Udensedreef 5, 7, 7k1 t/m k18, 9, 9k1 t/m k18, 11, 11k1 t/m k18, 13, 13k1 t/m k18,

15, 15k1 t/m k18 en 17, 5374 RL Schaijk; ten behoeve van herbouw zorgcentrum Nieuwe Hoeven waarbij de nummers de volgende functies hebben:

 • -

  5: kantoor- en bijeenkomstfunctie;

 • -

  7: bijeenkomstfunctie;

 • -

  7: met toevoeging k1 tot en met k18: woon-/gezondheidszorgfunctie;

 • -

  9: bijeenkomstfunctie;

 • -

  9: met toevoeging k1 tot en met k18: woon-/gezondheidszorgfunctie;

 • -

  11: bijeenkomstfunctie;

 • -

  11: met toevoeging k1 tot en met k18: woon-/gezondheidszorgfunctie;

 • -

  13: bijeenkomstfunctie;

 • -

  13: met toevoeging k1 tot en met k18: woon-/gezondheidszorgfunctie;

 • -

  15: bijeenkomstfunctie;

 • -

  15: met toevoeging k1 tot en met k18: woon-/gezondheidszorgfunctie;

 • -

  17: bijeenkomstfunctie.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduidingen is verzonden op 10 maart 2021.

Intrekking nummeraanduidingen:

Voermanstraat 23 en 25, 5375 CA Reek; ten behoeve van respectievelijk een geplande woning en een gepland bedrijfsgebouw.

Vaststelling nummeraanduidingen:

Voermanstraat 23 en 25, 5375 CA Reek; ten behoeve van respectievelijk een nieuwe salon met gezondsheidszorgfunctie en een nieuwe woning met woonfunctie.

Dit besluit tot intrekking en vaststelling van de nummeraanduidingen is verzonden op 10 maart 2021.

Vaststelling nummeraanduiding:

Linnenstraat 26, 5411 AJ Zeeland; ten behoeve van een nieuwe woning.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden op 10 maart 2021.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen, verlenging van de afhandelingstermijnen, tegen het besluit op grond van de Leegstandswet en tegen de huisnummerbesluiten, kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;

 • de datum;

 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

 • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

BIJZONDERE PROCEDURE:

Terinzagelegging Vastgesteld bestemmingsplan “Puttelaar 1 en 3 Zeeland”.

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat de gemeenteraad van Landerd op 4 maart 2021 het bestemmingsplan “Puttelaar 1 en 3 Zeeland” heeft vastgesteld. Hieronder wordt aangegeven waar het plan over gaat, waar en wanneer u het kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren.

Plan

Het gaat hier om het wijzigen van de bestemming van twee panden. De huidige bestemming voor zowel Puttelaar 1 als Puttelaar 3 te Zeeland, is centrum met functieaanduiding detailhandel en specifieke vorm van wonen (alleen op de verdieping).

Het nieuwe bestemmingsplan voorziet voor Puttelaar 1 te Zeeland, in een volledige Centrumbestemming met specifieke vorm van detailhandel. Voor Puttelaar 3 te Zeeland, voorziet het nieuwe bestemmingsplan volledig in de bestemming Wonen.

Waar en wanneer kunt u het plan bekijken?

U kunt het bestemmingsplan vanaf maandag 22 maart 2021 tot en met maandag 3 mei 2021 bekijken. De stukken kunnen op afspraak worden ingezien.

U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan heeft het volgende planidentificatienummer: IDN: NL.IMRO.1685.BPzee2021Puttel1-VG01.

Hoe kunt u reageren?

U kunt tot en met maandag 3 mei 2021 beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

Daarvoor moet u eerder een zienswijze hebben ingediend (naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan) of aantonen dat het voor u niet mogelijk was om op tijd een zienswijze in te dienen.

U stuurt het beroepschrift naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Als u beroep instelt, blijft ons besluit in eerste instantie gewoon geldig. Pas wanneer de Afdeling uitspraak doet, kan dat gevolgen hebben voor het besluit. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die beroep instelt niet kan wachten op die uitspraak. Daarom kunt u de Afdeling ook verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Zij kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel treffen.

Waar kunt u met vragen terecht?

Voor een toelichting of beantwoording van eventuele vragen en/of voor het maken van een afspraak kan contact worden opgenomen met mevrouw S. van der Burgt via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail stefanie.vanderburgt@landerd.nl.