Sloten, Koestraat 27: geweigerde vergunning plaatsen van een installatie voor telecommunicatie ter verbetering dekking en capaciteit. (OV 20200691/5629205)

Op 3 maart 2021 is een omgevingsvergunning geweigerd voor deze locatie. Het gaat om het plaatsen van een installatie voor telecommunicatie terverbetering dekking en capaciteit . Deze weigering is tot stand gekomen via de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

 

 

Terinzagelegging

 

De geweigerde omgevingsvergunning met de geweigerde verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen tot en met 14 apri 2021l gedurende zes weken op werkdagen ter inzage op het gemeentehuis te Joure, Herema State 1 en op de servicepunten Dubbelstraat 1 te Balk en Vissersburen 88 te Lemmer. Ook zijn deze te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroepschriftenprocedure

 

Als u meent door dit besluit rechtstreeks benadeeld te zijn én u hebt een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit (tenzij u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u dit niet hebt gedaan), dan kunt u een beroepschrift indienen.

U kunt een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van de geweigerde vergunning aan de aanvrager.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht

• de gronden van het beroep

 

Tegelijk met de indiening van het beroepschrift kunt u vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo'n verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van bovengenoemde rechtbank in Groningen.

Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kunt u digitaal een beroepschrift/verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank. Hiervoor dient u te beschikken over DigiD.

Een besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.Wilt u meer weten over de procedure en eventuele bijkomende kosten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven