Gemeenteblad van Zwartewaterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwartewaterlandGemeenteblad 2021, 83618VerordeningenNadere regels subsidie Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland,

 

gelet op artikel 1, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Zwartewaterland,

 

b e s l u i t vast te stellen de volgende nadere regels:

 

 

Nadere regels subsidie Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten

Artikel 1 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2 Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor:

  • a.

   openbare culturele en cultuurhistorische activiteiten die in de gemeente Zwartewaterland plaatsvinden;

  • b.

   de uitgave van een boekwerk over de cultuur(historie) binnen de gemeentegrenzen van Zwartewaterland;

  • c.

   de ontwikkeling van websites en webapplicaties (“digitale media”) die een bijdrage leveren aan de verspreiding van kennis en informatie over de geschiedenis, het erfgoed en de cultuur binnen de gemeentegrenzen van Zwartewaterland.

Artikel 3 Beoordelingscriteria algemeen

Een subsidie kan slechts verleend worden als:

 • 1.

  het een openbare activiteit betreft die de actieve (productieve en receptieve) deelname aan kunst- en cultuuruitingen door de inwoners in de gemeente bevordert, en;

 • 2.

  er sprake is van een investering in kwaliteit, en;

 • 3.

  de activiteit voldoet ten minste aan één van de volgende voorwaarden:

  • a.

   de activiteit geeft nieuwe impulsen en/of een nieuwe invulling aan het reguliere culturele aanbod in de gemeente Zwartewaterland;

  • b.

   de activiteit ontwikkelt nieuwe nog niet bestaande culturele disciplines of activiteiten in de gemeente Zwartewaterland;

  • c.

   de activiteit bevordert de kennis en informatie over de geschiedenis en het cultureel erfgoed in de gemeente;

  • d.

   de activiteit levert een bijdrage aan het in stand houden en actualiseren van het lokale immaterieel erfgoed en de plaatselijke tradities en gebruiken.

Artikel 4 Beoordelingscriteria uitgave boek of ontwikkeling van digitale media

Naast de beoordelingscriteria, zoals opgenomen in artikel 3, kan een subsidie als bedoeld onder artikel 2, eerste lid onder b en c slechts verleend worden als:

 • a.

  het onderwerp uitdrukkelijk betrekking heeft op de materiële of immateriële cultuur(historie) van een stad, dorp, buurtschap of gemeenschap in de gemeente Zwartewaterland;

 • b.

  de uitgave, website of webapplicatie attractief, goed vormgegeven en gebruiksvriendelijk is.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 2;

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen structurele kosten, zoals exploitatiekosten of onderhoud van gebouwen.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Een subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 2.500,00;

 • 2.

  Een subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b en c bedraagt maximaal 50% van de totale publicatie- en/of ontwikkelkosten, met een maximum van € 2.500,00;

 • 3.

  Van de hierboven beschreven subsidiehoogten kan naar het oordeel van het college op grond van bijzondere omstandigheden worden afgeweken.

Artikel 7 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Voor de jaren 2021 t/m 2024 bedraagt het subsidieplafond van het Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten € 15.000;

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt;

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen;

 • 4.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 8 Aanvraag

 • 1.

  Bij aanvragen wordt gebruik gemaakt van het door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier;

 • 2.

  In geval van activiteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, sub a moet bij de aanvraag worden aangetoond dat er gebruik gemaakt wordt van middelen die de kwaliteit en het publieksbereik van de activiteit bevorderen. Deze middelen kunnen instrumenten zijn als deskundige begeleiding, goede faciliteiten, deskundig (extern) advies en/of verbetering van de communicatie en PR;

 • 3.

  Voor aanvragen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, moet bij de aanvraag worden aangetoond dat een commerciële of wetenschappelijke uitgave niet realiseerbaar is, doordat door onderwerp of doelgroep slechts een beperkte oplage mogelijk is.

Artikel 9 Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd de weigeringsgronden zoals genoemd in artikel 6 van de Algemene subsidieverordening gemeente Zwartewaterland kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  de activiteit sinds 2021 op basis van de vigerende beleidsnota cultuur al in aanmerking is gekomen voor subsidie;

 • b.

  aan de organisatie in het jaar dat de aangevraagde gesubsidieerde activiteit plaatsvindt al twee beschikkingen op grond van deze nadere regel zijn verleend;

 • c.

  de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd deel uitmaakt van een jaarlijks structureel gesubsidieerd activiteitenprogramma van een organisatie;

 • d.

  de aanvraag wordt gebruikt voor de aanschaf van materialen en/of instrumenten, tenzij kan worden aangetoond dat deze onmisbaar zijn voor de eenmalige culturele activiteit;

 • e.

  met de activiteit het maken van winst wordt beoogd;

 • f.

  de uitgave van een boekwerk literaire fictie betreft;

 • g.

  onvoldoende is aangetoond dat voor de uitgave van een boekwerk een commerciële of wetenschappelijke uitgave niet realiseerbaar is, omdat door onderwerp of doelgroep slechts een beperkte oplage mogelijk is.

Artikel 10 Inhoud van de beschikking tot subsidieverlening

De beschikking tot subsidieverlening vermeldt binnen welke termijn de activiteiten moeten zijn uitgevoerd.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 april 2021.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Nadere regels subsidie Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten gemeente Zwartewaterland’.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland, d.d. 9 maart 2021

de secretaris, de burgemeester,

drs. D.S. Ruddijs ing. E.J. Bilder