Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 83095VerordeningenDeelverordening subsidie lokaal sportakkoord Landerd

De gemeenteraad van Landerd;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die de Landerdse sport- en beweegomgeving versterken in de breedste zin van het woord;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd van 19 januari 2021;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Landerd;

BESLUIT:

vast te stellen:

Deelverordening subsidie lokaal sportakkoord Landerd

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  College: College van burgemeester en wethouders van Landerd;

 • b.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening gemeente Landerd;

 • c.

  Lokaal sportakkoord: afspraken tussen diverse partners uit het sportlandschap en het maatschappelijk veld van de gemeente Landerd over hoe zij met elkaar bepaalde ambities op het gebied van sport en bewegen binnen de gemeente willen bereiken. Deze zijn vastgelegd in het document Lokaal sportakkoord gemeente Landerd, ondertekend op 3 november 2020;

 • d.

  Adviesgroep Landerd SpoRtZO: adviesorgaan van het project Landerd SpoRtZO, bestaande uit verschillende disciplines uit het sport- en beweeglandschap in Landerd.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie op basis van deze regeling wordt eenmalig verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de vitalisering van het sport- en beweegklimaat in de gemeente Landerd.

 • 2.

  De activiteit dient:

  • a.

   Een nieuw en/of vernieuwend initiatief te zijn;

  • b.

   Gericht te zijn op een thema zoals benoemd in het lokaal sportakkoord;

  • c.

   Een of meerdere samenwerkingspartners (organisaties) te hebben: vereniging en/of maatschappelijke instelling, burgergroepering en/of bedrijfsleven).

Artikel 3. Onderlinge verhouding subsidies

Als voor dezelfde activiteit ook een subsidie is aangevraagd op grond van een andere gemeentelijke regeling wordt eerst beoordeeld of de activiteit op basis van deze regeling in aanmerking komt voor een subsidie.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  met de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  met de activiteit beoogd wordt om winst/financieel voordeel te behalen;

 • c.

  als de activiteit kan rekenen op ondersteuning vanuit de sportlijn van NOC*NSF;

 • d.

  voor dezelfde activiteit al subsidie is verstrekt op basis van een andere gemeentelijke regeling.

Artikel 5 Procedurebepalingen

Een aanvraag om subsidie op grond van deze deelverordening dient door het College te zijn ontvangen tussen 1 april en 30 april van het jaar waarin de activiteit wordt uitgevoerd. Indien er nog budget over is kunnen er ook aanvragen worden ingediend tussen 1 september en 30 september.

 • 1.

  Een aanvraag wordt ingediend met een daarvoor vastgesteld aanvraagformulier en bevat:

  • a.

   Een activiteitenplan met daarin tenminste: een beschrijving van de activiteit en hoe deze aansluit op de ambities uit het lokaal sportakkoord, de hoogte van de subsidie die wordt aangevraagd, de samenwerkingspartners die betrokken zijn, hoe de opgedane kennis en ervaringen gedeeld worden met andere partijen in het sport- en beweeglandschap van de gemeente Landerd en een beschrijving van hoe vervolg wordt gegeven aan de activiteit in de jaren nadat de subsidie is verstrekt;

  • b.

   Een begroting.

 • 2.

  Na ontvangst van de aanvraag wordt binnen 6 weken een besluit genomen.

 • 3.

  Verantwoording van de subsidie dient plaats te vinden door de aanvrager van de subsidie:

  • a.

   Door aan te tonen richting het College dat de activiteit is uitgevoerd conform activiteitenplan en begroting;

  • b.

   Voor 31 december 2021.

 • 4.

  Na het ontvangst van de verantwoording kan worden overgegaan tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden (sponsoring, fondsen, subsidies en bijdragen van derden) en die naar oordeel van het College noodzakelijk zijn voor realisatie van de activiteit.

 • 2.

  De post onvoorzien wordt niet gesubsidieerd.

 • 3.

  Niet voor subsidie in aanmerking komend zijn de kosten voor ureninzet van leden of vrijwilligers van de aanvragende partij.

 • 4.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen activiteiten waarvan de kosten hoofdzakelijk worden besteed aan eten en drinken, representatie, reis en verblijf, waaronder entrees.

Artikel 7 Berekening van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal per initiatief € 2.500,-.

 • 2.

  De subsidie wordt slechts eenmalig toegekend. Bij uitvoeringen in de volgende jaren kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op deze regeling.

Artikel 8 Subsidieplafond en verdeelmaatstaf

 • 1.

  Het plafond voor deze regeling is voor het jaar 2021 € 10.000,-.

 • 2.

  De adviesgroep van Landerd SpoRtZO beoordeelt de aanvragen. De gemeente Landerd is in deze adviesgroep vertegenwoordigd en verzorgt de administratieve afhandeling van deze aanvragen .Indien honorering van alle aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen en die niet worden geweigerd op grond van artikel 8 van de Algemene subsidieverordening of artikel 4 van deze regeling, zou leiden tot een overschrijding van het subsidieplafond, rangschikt de commissie de aanvragen op een prioriteitenlijst. Indien zich de situatie voordoet dat meerdere aanvragers op een gelijke eindscore eindigen dan zal de rangorde worden bepaald door loting.

 • 3.

  De volgorde op deze lijst wordt bepaald door de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de volgende criteria:

  • a.

   De ambities en doelen uit het lokaal sportakkoord;

  • b.

   Een (nog) niet vervulde lokale behoefte;

  • c.

   Samenwerking tussen diverse partijen uit zowel het sport- en beweeglandschap als het sociaal domein;

  • d.

   Continuering van de beoogde positieve effecten in de toekomst.

 • 4.

  De leden van de adviesgroep Landerd SpoRtZO beoordelen de subsidieaanvragen en kennen per criterium een score toe van 2, 4, 6, 8 of 10.

 • 5.

  Indien het een aanvraag betreft van een sportvereniging, beweegaanbieder of andere partij waarbij één of meerdere leden van de adviesgroep een actieve rol vervullen dan zullen deze personen de specifieke aanvraag niet beoordelen.

 • 6.

  De aanvragen worden door het College gehonoreerd naar de volgorde op de prioriteitenlijst, welke tot stand komt op basis van de gemiddelde eindscore. Het college kan ten aanzien van deze bevoegdheid mandaat verlenen.

 • 7.

  Het aantal te honoreren aanvragen wordt gemaximeerd tot de aanvraag waarmee het subsidieplafond wordt overschreden.

Artikel 9 Verplichtingen

Aan de subsidieverlening is de volgende verplichting verbonden voor de initiatiefnemer:

 • a.

  Het stimuleren van een spin-off bij andere partijen in het sport- en beweeglandschap door het beschikbaar stellen van de opgedane kennis aan de hand van bijvoorbeeld hand-outs, werkplannen en/of presentaties.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan afwijken van het bepaalde in deze verordening (of: van specifiek genoemde artikelen), voor zover de toepassing daarvan, gelet op het belang dat deze deelverordening beoogt te dienen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze deelverordening treedt in werking één dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Deze deelverordening vervalt op 1 januari 2022.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Deelverordening subsidie lokaal sportakkoord Landerd.