Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2021, 83018VerordeningenNadere regel tot wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen

Het college van burgemeester en wethouders van Groningen;

 

Gelet op:

 • -

  artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2019

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende Nadere regel tot wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen

Artikel I Nadere regels

 

A.

In hoofdstuk 3 (Jeugd en Onderwijs) komt na paragraaf 3.17 aansluitend op artikel 3:84 een nieuwe paragraaf 3.18 luidende als volgt:

Paragraaf 3.18 Tijdelijke regeling jongeren activiteiten COVID-19

Artikel 3:85 Begripsbepalingen

 • 1.

  Coronamaatregelen: alle maatregelen die door het Rijk en de veiligheidsregio omwille van de veiligheid zijn gesteld vanaf 12 maart 2020 om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan, zoals sluiting van theaters, afgelasten van evenementen, samenkomsten en concerten.

Artikel 3:86 Doel van de regeling

Het doel van de regeling is een aanvullend aanbod voor jongeren van 12-27 jaar te bieden om daarmee de gevolgen van de beperkingen van de coronamaatregelen voor hun mentale en fysieke gezondheid te verminderen.

Artikel 3:87 Doelgroep

Instellingen die activiteiten aanbieden voor jongeren voor een zinvolle vrijetijdsbesteding die uitvoerbaar zijn tijdens de beperkingen van de corona maatregelen komen in aanmerking voor deze regeling.

Artikel 3:88 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor instellingen die al een subsidie ontvangen voor soortgelijke activiteiten, dan wel een subsidie ontvangen op grond van Hoofdstuk 3 van de Nadere regels subsidie gemeente Groningen, zijn de meerkosten van het organiseren van een alternatief programma subsidiabel.

 • 2.

  Voor instellingen die voor deze activiteiten nog geen subsidie ontvangen, zijn de volledig gemaakte kosten, als zijnde noodzakelijk, subsidiabel.

 • 3.

  Beoordelingscriteria activiteit:

  • a.

   De activiteit biedt een alternatief passend binnen de geldende coronabeperkingen.

  • b.

   Het uitgangspunt is dat de activiteit fysiek wordt aangeboden, zolang dit nog niet toegestaan is i.v.m. met de coronamaatregelen, moet de activiteit digitaal aangeboden kunnen worden.

  • c.

   De activiteit wordt in samenwerking met partners georganiseerd.

  • d.

   De activiteit is aanvullend op bestaand aanbod.

  • e.

   De activiteit kan worden doorgezet na versoepeling of opheffing coronamaatregelen tot aan de einddatum subsidieverstrekking.

Artikel 3:89 Aanvraagprocedure

 • 1.

  De uiterste datum voor het indienen van een aanvraag is 1 juni 2021.

 • 2.

  Een instelling mag subsidie aanvragen voor meerkosten of nieuwe activiteiten of beide.

 • 3.

  De schriftelijk gemotiveerde aanvraag dient te bestaan uit:

  • a.

   Een berekening van de netto meerkosten, indien van toepassing;

  • b.

   Een omschrijving en begroting van de activiteit(en).

Artikel 3:90 Budget-/subsidieplafond en verdeelregel

 • 1.

  Het subsidieplafond van deze regeling bedraagt € 100.000,-.

 • 2.

  Per aanvraag is maximaal € 10.000,- beschikbaar.

 • 3.

  De subsidie wordt op volgorde van binnenkomst verdeeld, waarbij de aanvraag aan 4 van de 5 beoordelingscriteria moet voldoen.

Artikel 3:91 Bevoegdheid college

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van hetgeen in voorgaande artikelen staat vermeld.

Artikel 3:92 Tijdelijke nadere regel

Deze tijdelijke nadere regel geldt tot en met 31 december 2021.

Artikel II Inwerkingtreding

De nadere regel genoemd in onderdeel A treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 

Aldus besloten in de collegevergadering van 09-03-2021.

De burgemeester,

Koen Schuiling

De gemeentesecretaris,

Christien Bronda