Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 82383BeleidsregelsBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer houdende regels omtrent de tijdelijke ondersteuning voor noodzakelijke kosten (Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Opmeer 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer,

 

gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 Participatiewet;

 

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een burger in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK);

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen;

besluit

vast te stellen de navolgende beleidsregels:

 

Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Opmeer 2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer;

 • c.

  inkomensterugval: een onvoorzienbare, onvermijdelijke en substantiële terugval in het inkomen als gevolg van de coronacrisis;

Artikel 2 Reikwijdte van de beleidsregels

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor een inwoner van Opmeer die als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een inkomensterugval van tenminste 25%, en:

 • a.

  die daardoor noodzakelijke kosten niet (meer) kan voldoen en

 • b.

  waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende oplossing bieden.

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

 • 1.

  Het college kan een tegemoetkoming TONK verstrekken aan de aanvrager die te maken heeft met een inkomensterugval, waardoor de betaling van noodzakelijke kosten niet mogelijk is uit de beschikbare geldmiddelen, waarbij uitsluitend de beschikbare geldmiddelen (op de datum van aanvraag) boven een bedrag van het bepaalde in artikel 7 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in aanmerking wordt genomen.

 • 2.

  Vijf procent van het (gedaalde) inkomen wordt door de aanvrager ingezet voor de noodzakelijke kosten en valt buiten de tegemoetkoming. Ook wordt er rekening gehouden met een kostendelersnorm van € 150 per huisgenoot van 21 jaar of ouder.

 • 3.

  De ‘Beleidsregels bijzondere bijstand Opmeer 2020‘ zijn niet van toepassing op de aanvragen TONK.

Artikel 4 Afwijzingsgronden

 • 1.

  Artikel 11, 13 en 15 van de Participatiewet zijn van toepassing.

 • 2.

  Het college verstrekt geen tegemoetkoming indien er betaalregelingen/uitstel van betaling getroffen kan worden.

 • 3.

  Het college verstrekt geen tegemoetkoming indien de aanvrager woonkostentoeslag vanuit de bijzondere bijstand ontvangt.

Artikel 5 Noodzakelijke kosten

De tegemoetkoming TONK kan betrekking hebben op de volgende voor de aanvrager noodzakelijke algemene kosten van bestaan:

 • a.

  kosten van huur minus huurtoeslag;

 • b.

  kosten van de hypotheek en hypotheekrente voor de woning minus hypotheekrenteaftrek;

 • c.

  kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt ingediend via het aanvraagformulier op de website. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 2.

  Aanvrager overlegt bij de aanvraag:

  • a)

   een verklaring dat de inkomensterugval het gevolg is van de coronacrisis en de bewijzen van het inkomen van de aanvrager en (indien van toepassing) partner van de maanden januari 2020 en januari 2021. Bij onregelmatig inkomen overlegt de aanvrager ook de bewijzen van de twee voorafgaande maanden van deze maanden.

  • b)

   de bewijzen van de beschikbare geldmiddelen (ook indien van toepassing van partner en minderjarige kinderen) van de maand januari 2021.

  • c)

   de bewijzen van de noodzakelijke kosten van een maand in 2021 die representatief zijn voor de overige maanden.

 • 3.

  Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 augustus 2021.

Artikel 7 Terugwerkende kracht

Een aanvraag voor een tegemoetkoming TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021.

Artikel 8 Duur

De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2021.

Artikel 9 Maximale hoogte tegemoetkoming

De maximale tegemoetkoming op basis van deze beleidsregel bedraagt € 3.000 per huishouden over de gehele periode.

Artikel 10 Inkomen

 • 1.

  Het in aanmerking te nemen inkomen wordt bepaald aan de hand van het inkomen zoals beschreven in artikel 6, lid 2.

 • 2.

  Bij onregelmatige inkomsten is het gemiddelde inkomen in de drie maanden voorafgaande aan de maand van de aanvraag bepalend.

 • 3.

  Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   inkomen uit arbeid (netto, inclusief vakantietoeslag);

  • b.

   inkomen uit een onderneming;

  • c.

   inkomen uit een uitkering;

  • d.

   inkomen uit verhuur; en

  • e.

   inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

Artikel 11 Beschikbare geldmiddelen

 • 1.

  Beschikbare geldmiddelen zijn geldmiddelen waarover de aanvrager beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.

 • 2.

  Het betreft de beschikbare geldmiddelen van de aanvrager en de partner van de aanvrager.

 • 3.

  Onder beschikbare geldmiddelen wordt verstaan:

  • a.

   contant geld;

  • b.

   geld op betaal- en spaarrekeningen;

  • c.

   cryptovaluta (zoals bitcoins);

  • d.

   de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

Artikel 12 Afzien opleggen verhuisverplichting

Het college legt aan de aanvrager die op basis van deze beleidsregel in aanmerking komt voor de tegemoetkoming TONK, geen verhuisverplichting op.

Artikel 13 Uitbetaling

De uitbetaling vindt maandelijks plaats.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK kan het college, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 16 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  De beleidsregels treden in werking de dag na bekendmaking en hebben terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

 • 2.

  De beleidsregels vervallen op 1 augustus 2021.

Artikel 17 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Opmeer 2021.

Aldus vastgesteld op 9 maart 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Opmeer,

M.A.S. Winder

Gemeentesecretaris

R.W. Tesselaar

Locoburgemeester