Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 81681Beschikkingen | afhandelingOntwerpbesluit voor het intrekken van omgevingsvergunning Bedafseweg 7b, 5476 VZ te Vorstenbosch

Het college van burgemeester en wethouders heeft toestemming verleend voor het ontwerpbesluit uitgebreide procedure voor:

 

Het geheel intrekken van de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) mbt de op 12 januari 2016 verleende OBM met extern zaaknummer 726173, geheel in te trekken;

de bijbehorende verklaring van geen bedenkingen (VVGB) van 1 september 2015 (Z/00965) in te trekken;

Verzenddatum: 15-03-2021

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Zienswijze

Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Uitgebreide procedure-Ontwerpbesluit

Heesch, 24 maart 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze