Subsidieregeling coronacompensatie 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân;

 

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2020 gemeente Súdwest-Fryslân;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

de Subsidieregeling coronacompensatie 2021.

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen
 • a.

  Aanvragers: maatschappelijke instellingen uit de gemeente zonder winstoogmerk die hun activiteiten richten op de gemeente en haar ingezetenen, alsmede pachters die onlosmakelijk zijn verbonden aan een maatschappelijke instelling.

 • b.

  Overheidsmaatregelen: maatregelen van de (rijks)overheid die zijn gericht op de bestrijding van corona.

 • c.

  Coronanadeel: negatief bedrijfsresultaat als gevolg van overheidsmaatregelen rondom Corona.

 

Artikel 2 Welke activiteiten

Het college kan subsidie verlenen aan aanvragers als compensatie van het coronanadeel als gevolg van overheidsmaatregelen die zijn gericht op de bestrijding van corona.

 

Artikel 3 Voorwaarden

Voor het ontvangen van de subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Het coronanadeel is aantoonbaar corona gerelateerd ontstaan;

 • 2.

  Het coronanadeel is ontstaan in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021;

 • 3.

  Het coronanadeel is met financiële gegevens (terugval inkomsten, extra uitgaven, compensatie uit Rijks- en provinciale regelingen) onderbouwd;

 • 4.

  Het coronanadeel is niet op te vangen uit eigen reserves en brengt het voortbestaan van de aanvrager aantoonbaar in gevaar;

 • 5.

  De aanvrager moet bij de aanvraag aangeven welke acties zijn ondernomen om het coronanadeel zoveel mogelijk te beperken.

 

Artikel 4 Indieningstermijn aanvraag

 • 1.

  Aanvragen kunnen in 2021 doorlopend worden ingediend en worden beoordeeld nadat de gemeente beschikt over alle informatie die daarvoor van belang is.

 • 2.

  De indieningstermijn eindigt uiterlijk 30 juni 2022.

 

Artikel 5 Budget

Voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 is het budget € 1.800.000. Dit budget is ook het subsidieplafond.

 

Artikel 6 Verdeling

 • 1.

  De aanvragen die de gemeente als eerste ontvangt en volledig zijn, worden ook als eerste behandeld.

 • 2.

  Het coronanadeel wordt voorlopig vastgesteld.

 • 3.

  Indien het coronanadeel hoger wordt vastgesteld dan € 50.000, wordt de subsidie in termijnen naar evenredigheid uitbetaald. Het college hanteert daarbij in beginsel een termijn van 3 maanden.

 • 4.

  Van lid 3 kan in overleg met de aanvrager worden afgeweken als de behoefte aan compensatie van het coronanadeel daarvoor aantoonbaar reden geeft.

 

Artikel 7 Aanvullende weigeringsgronden

 • 1.

  Het college weigert de subsidie indien het subsidieplafond in artikel 5 voor het einde van 2021 is bereikt.

 • 2.

  Het college kan de subsidie weigeren als de aanvraag betrekking heeft op coronanadeel waarvoor de Rijksoverheid en/of de Provincie compensatiemaatregelen heeft opengesteld en aanvrager hierop geen beroep heeft gedaan of het coronanadeel slechts gedeeltelijk is gecompenseerd.

 • 3.

  Het college kan subsidie tevens weigeren wanneer:

  • a.

   de subsidie naar het oordeel van het college onvoldoende helpt de aanvrager te laten voortbestaan.

  • b.

   de aanvrager niet in het Nederlands Handelsregister (NHR) staat.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking de dag na publicatie.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 2 maart 2021,

mr. drs. J.A. de Vries, burgemeester

P. Zondervan, gemeentesecretaris

Naar boven