Nadere regels parkeervergunningen en –ontheffingen Súdwest-Fryslân 2021

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Súdwest-Fryslân;

 

gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening Súdwest-Fryslân 2019,

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de nadere regels voor parkeervergunningen en -ontheffingen met daarin opgenomen de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, de gebieden en tijdstippen waar en wanneer ze gelden en de aantallen die verstrekt worden.

 

Afdeling 1. Definities

Artikel 1 Definities

 • 1.

  De definities in artikel 1 van de Parkeerverordening Súdwest-Fryslân 2019 zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid wordt verstaan onder parkeerschijfzone ofwel blauwe zone: door het college vast te stellen gebieden waarin sprake is van parkeerregulering middels parkeerschijven.

 

Afdeling 2. Algemeen

 

 

Artikel 2 Het aanvragen van een vergunning of ontheffing

Een vergunning of ontheffing wordt aangevraagd met het formulier ‘parkeervergunning aanvragen’ op de website: www.sudwestfryslan.nl of met een analoog formulier verkrijgbaar bij het gemeenteloket.

 

Artikel 3 Het wijzigen van een kenteken op de vergunning of ontheffing

Een wijziging van het kenteken wordt doorgegeven met het digitale formulier ‘kentekenwijziging doorgeven’ op de website: www.sudwestfryslan.nl of met een analoog formulier verkrijgbaar bij het gemeenteloket.

 

Artikel 4 Het opzeggen van een vergunning of ontheffing

Een vergunning of ontheffing wordt opgezegd met het formulier ‘opzegging parkeervergunning’ op de website: www.sudwestfryslan.nl of met een analoog formulier verkrijgbaar bij het gemeenteloket.

 

Afdeling 3. Voorwaarden voor vergunning- of ontheffing verlening

 

Voor gebieden met parkeerapparatuurplaatsen en belanghebbendenplaatsen worden vergunningen verleend en voor parkeerschijfzones worden ontheffingen verleend. Het college gaat terughoudend om met het verlenen van ontheffingen.

 

Artikel 5 Vergunning of ontheffing voor bewoners (categorie 1)

 • 1.

  De aanvrager van een vergunning of ontheffing voor categorie 1:

  • a.

   is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) in het gebied waarvoor de vergunning of ontheffing wordt aangevraagd, of

  • b.

   toont een huur- of koopcontract waaruit blijkt dat hij/zij eigenaar of huurder is van een woning op het adres in het gebied waarvoor de vergunning of ontheffing wordt aangevraagd.

 • 2.

  In het geval het kenteken niet op de naam van de aanvrager staat, toont de aanvrager ook een werkgeversverklaring of leasecontract, waaruit blijkt dat hij/zij houder is van het motorvoertuig waarvoor een vergunning of ontheffing wordt aangevraagd.

 

Artikel 6 Vergunning of ontheffing voor bedrijven (categorie 2.1)

 • 1.

  Bedrijven die een vergunning of ontheffing aanvragen:

  • a.

   staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel,

  • b.

   zijn gevestigd in het gebied waarvoor de vergunning of ontheffing wordt aangevraagd.

 • 2.

  Bedrijven in een gebied met parkeerapparatuurplaatsen moeten daarnaast aantonen:

  • a.

   dat de auto in het gebied meerdere malen per dag wordt gebruikt, en

  • b.

   dat de auto nodig is voor het vervoer van bedrijfsgoederen (bijvoorbeeld: witgoed, catering, woonbedrijf etc.), en

  • c.

   dat de ritten moeilijk planbaar zijn.

 

Artikel 7 Tijdelijke vergunning voor bedrijven (categorie 2.2)

 • 1.

  Bedrijven die een vergunning aanvragen staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • 2.

  Een tijdelijke vergunning wordt uitsluitend verleend aan bedrijven of beroepen die werkzaamheden uitvoeren in een gebied met belanghebbendenplaatsen of parkeerapparatuurplaatsen en kunnen aantonen dat het noodzakelijk is de auto tijdelijk in het gebied te parkeren, ten behoeve van:

  • a.

   het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en gebouwen;

  • b.

   de uitoefening van werkzaamheden in het gebied. Het gaat hierbij om bedrijven zoals bouw-, onderhouds-, installatie- en schoonmaakbedrijven;

  • c.

   de uitoefening van medische beroepen en diensten. Het gaat hierbij om instellingen als artsen, dierenartsen en thuiszorginstellingen;

  • d.

   overige gemeentelijke ambulante functies.

 

Artikel 8 Abonnementhouder categorie 3

 • 1.

  Bewoners die een abonnement aanvragen staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

 • 2.

  Bedrijven die een abonnement aanvragen staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

Afdeling 4. Nadere regels voor de geldigheid, tijden en aantallen van een vergunning of ontheffing.

 

 

Artikel 9 Aantal vergunningen per gebied voor bewoners (categorie 1)

 • 1.

  Voor de gebieden 1.1 en 1.2 worden maximaal 2 vergunningen op kenteken per adres verleend, waarbij:

  • a.

   bewoners uit gebied 1.1 met de eerste vergunning mogen parkeren in gebied 1.1 en 1.2 en met de tweede vergunning mogen parkeren in gebied 1.2.

  • b.

   bewoners uit gebied 1.1 slechts voor 1 parkeervergunning in aanmerking komen als zij over eigen parkeergelegenheid beschikken. Deze vergunning wordt uitsluitend verleend voor gebied 1.2.

 • 2.

  Voor het gebied 2.1 wordt een onbeperkt aantal vergunningen op kenteken per adres verleend. Er worden geen bezoekerskaarten (vergunning op naam) verleend.

 • 3.

  Voor de gebieden 2.2 tot en met 2.13 wordt een onbeperkt aantal vergunningen op kenteken per adres verleend en maximaal 1 vergunning op naam (zonder kenteken).

 • 4.

  Voor de gebieden 2.15 tot en met 2.20 wordt maximaal 1 vergunning op kenteken per adres verleend, tenzij al een vergunning voor hetzelfde gebied op het adres geregistreerd is.

 • 5.

  Voor het gebied 2.16 kan aanvullend 1 vergunning op kenteken per adres worden verleend voor het parkeerterrein aan de Westerdijk (gebied 2.18).

 • 6.

  Bewoners uit gebied 2.16 komen slechts voor 1 parkeervergunning in aanmerking als zij over eigen parkeergelegenheid beschikken. Deze vergunning wordt uitsluitend verleend voor gebied 2.18.

 • 7.

  Voor de gebieden 3.1 en 3.2 wordt maximaal 1 ontheffing op kenteken per adres verleend, tenzij al een ontheffing voor hetzelfde gebied op het adres geregistreerd is.

 • 8.

  Indien de bewoner beschikt over eigen parkeergelegenheid in het gebied waarvoor een vergunning of ontheffing wordt aangevraagd, wordt het aantal te verlenen vergunningen of ontheffingen verminderd met één.

 • 9.

  Het college kan bij uitzondering afwijken van het bepaalde in dit artikel.

 

Artikel 10 Aantal vergunningen per gebied voor bedrijven (categorie 2.1)

 • 1.

  Voor gebied 1.1 kunnen maximaal 2 vergunningen op kenteken per adres worden verleend.

 • 2.

  Voor gebied 1.3 kan maximaal 1 vergunning op kenteken per adres worden verleend.

 • 3.

  Bedrijven uit gebied 2.1 met 15 werknemers of meer komen in aanmerking voor maximaal 2 vergunningen (2 vergunningen op kenteken). Er worden geen bezoekerskaarten (vergunning op naam) verleend.

 • 4.

  Bedrijven uit gebied 2.1 met minder dan 15 werknemers komen in aanmerking voor maximaal 1 vergunning op kenteken. Er worden geen bezoekerskaarten (vergunning op naam) verleend.

 • 5.

  Bedrijven uit gebied 2.1 tot en met 2.13 met 15 werknemers of meer komen in aanmerking voor maximaal 5 vergunningen ( 2 vergunningen op kenteken en 3 vergunningen op naam).

 • 6.

  Bedrijven uit gebied 2.1 tot en met 2.13 met minder dan 15 werknemers komen in aanmerking voor maximaal 3 vergunningen ( 1 vergunning op kenteken en 2 vergunningen op naam).

 • 7.

  In gebied 2.14 worden maximaal 6 vergunningen op naam verleend aan de exploitant van het adres Marktplein 5 in Bolsward.

 • 8.

  Bedrijven uit gebied 2.15 tot en met 2.20 komen in aanmerking voor maximaal 1 vergunning op kenteken per adres, tenzij al een vergunning voor hetzelfde gebied op het adres geregistreerd is.

 • 9.

  Bedrijven uit gebied 3.1 en 3.2 komen in aanmerking voor maximaal 1 ontheffing op kenteken per adres, tenzij al een ontheffing voor hetzelfde gebied op het adres geregistreerd is.

 • 10.

  Indien een bedrijf beschikt over eigen parkeergelegenheid in het gebied waarvoor een vergunning of ontheffing wordt aangevraagd, wordt het aantal te verlenen vergunningen of ontheffingen verminderd met één.

 • 11.

  Het college kan bij uitzondering afwijken van het bepaalde in dit artikel.

 •  

Artikel 11 Aantal vergunningen per gebied voor abonnementhouders (categorie 3)

Voor gebied 1.2 kan een onbeperkt aantal vergunningen worden verleend. Op verzoek van de vergunninghouder kan een pasje worden verstrekt om de Boschpleingarage en/of de Normandiagarage in en uit te rijden.

 

Artikel 12 Aantal kentekens per vergunning of ontheffing

 • 1.

  De vergunningen of ontheffingen op kenteken worden verleend voor maximaal 1 kenteken.

 • 2.

  Het college kan bij uitzondering afwijken van het aantal kentekens per vergunning of ontheffing.

 

Artikel 13 Geldigheid vergunning of ontheffing per gebied

 • 1.

  De parkeervergunning of -ontheffing is geldig voor alle straten binnen het aangewezen gebied waarvoor een vergunning of ontheffing is verleend. Deze gebieden zijn vastgesteld in het Aanwijzingsbesluit parkeervergunningen of -ontheffingen Súdwest-Fryslân 2020-2.

 • 2.

  Abonnementen uit categorie 3 zijn alleen geldig voor gebied 1.2.

 • 3.

  Het college kan bij uitzondering afwijken van het bepaalde in dit artikel.

 

Artikel 14 Geldigheidsduur vergunning of ontheffing

 • 1.

  Een vergunning of ontheffing op kenteken wordt voor onbepaalde tijd verleend, tenzij:

  • a.

   deze voor bepaalde tijd nodig is;

  • b.

   het een vergunning is voor parkeerapparatuurplaatsen. Deze wordt voor minimaal één kalendermaand en maximaal 1 jaar verleend.

 • 2.

  Een vergunning of ontheffing op naam (zonder kenteken) wordt verleend voor een periode van maximaal 1 jaar, waarbij sprake is van een vaste vervaldatum (1 januari van het volgende jaar), tenzij deze voor bepaalde tijd nodig is;

 • 3.

  Een abonnement wordt verleend voor minimaal één kalendermaand en maximaal één kalenderjaar.

 

Artikel 15 Tijden vergunning of ontheffing per gebied

 • 1.

  De vergunningen voor de gebieden 1.1 en 1.2 zijn geldig: op maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur.

 • 2.

  De vergunningen voor het gebied 1.3 zijn geldig: op maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur en vrijdagavond van 18.00 tot 21.00 uur.

 • 3.

  De vergunningen voor de gebieden 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12 en 2.13 zijn geldig: op maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 21.00 uur. Voor de overige gebieden 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.10, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 en 2.20 en de navolgende straten: Julianastraat, Beatrixstraat, Emmastraat, Stationsstraat, Westersingel, Pr. Julianapark, Willemstraat, Sophiastraat, Emmastraat, Almastraat, Geeuwkade, Korte Veemarktstraat, Lange Veemarktstraat geldt geen eindtijd.

 • 4.

  De vergunningen voor het gebied 2.15 zijn geldig: op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

 • 5.

  De ontheffingen voor de gebieden 3.1 en 3.2 zijn geldig: op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

 • 6.

  Het college kan bij uitzondering afwijken van het bepaalde in dit artikel.

 

Afdeling 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 

 

Artikel 16 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2021.

 • 2.

  De ‘Nadere regels parkeervergunningen en -ontheffingen Súdwest-Fryslân 2020-2’ zoals vastgesteld op 22 september 2020 worden ingetrokken.

 

Artikel 17 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Nadere regels parkeervergunningen en -ontheffingen Súdwest-Fryslân 2021’,

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouder van gemeente Súdwest-Fryslân op 23 februari 2021

Mr. Drs. J.A. de Vries, burgemeester

P. Zondervan, gemeentesecretaris

Naar boven